Hello English
Hello English
Hello English
7 சொற்றொடர்கள் மற்றும் அதன் ஆங்கில பொருள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
idioms derived from colours: 

1. Pink Slip dismiss (someone) from employment. 

(யாரையேனும் பணிநிக்கம் செய்யும்போது அல்லது வேலையை விட்டு நீங்கும் போது இந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தப்படும். 

Example: He has been given pink slip. (அவர் பணியில் இருந்து நிக்கபட்டார். 

2. Black out faint 

(யாரேனும் மயங்கி விழும்போது இந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தப்படும். 

Example: black out when stand under the sun for too long. (நான் வெகு நேரம் சூரிய ஒளியில் நின்றால் எனக்கு மயக்கம் வரும். 

3. Golden opportunity very good chance to achieve something. 

(நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது இந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தப்படும். 

Example: She missed golden opportunity to perform at the event. 
(அவர் நிகழ்ச்சியில் தொகுத்து வழங்கும் நல்ல வாய்ப்பை தவறவிட்டுவிட்டார்) 

4. Have the blues Be sad or depressed 

(யாரேனும் சோகமாக இருக்கும் போது இந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தப்படும். 

Example: always have the blues during the winter time. 

(குளிர் காலங்களில், நான் மிக சோகமாக உணர்வேன்) 

5. Once in blue moon Very rarely 

(சில நேரங்களில்) 

Example: get to meet her once in blue moon. 

(நான் அவரை அரிதாக சந்திப்பேன்) 

6. White lie an innocent lie to protect another person's feelings 

(யாரேனும் வார்த்தையால் காயப்படும் முன் காக்க பொய் சொல்லும் போது இந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தப்படும். 

Example: He was telling white lie because he knew she would get hurt. 

(அவர் அவளை காயப்படுத்த கூடாது என்ற எண்ணத்தில் வெறும் பொய் சொல்கிறார்) 

7. With flying colors with distinction 

(ஒரு நல்ல பதவியை அல்லது ஒரு நிலையை அடையும் போது இந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தப்படும். 

Example: She passed the test with flying colors. 

(அவர் தேர்வில் நல்ல மதிப்பெனுடன் தேர்ச்சி பெற்றார். 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning