Hello English
Hello English
Hello English
10 WhatsApp status messages - Motivational
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
10 WhatsApp status messages Motivational 

1. Failure is always temporary, only giving up makes it permanent. (असफलता क्षणिक हो मात्र हार मान्नाले यसलाई स्थायी बनाउछ) 

2. Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going (प्रेरणाले शुरुवात गराउछ. बानीले त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ) 

3. To shine like the Sun, you need to burn like one. (सुर्य जस्तो चम्कन तिमी पहिला त्यसरी नै बल्नु पर्छ) 

4. In order to achieve success, your desire to succeed should be greater than your fear of failure. (सफलता हाँसिल गर्न, तिम्रो सफल हुने आकांक्षा असफल हुने डर भन्दा धेरै हुनु पर्छ) 

5. Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. (जिवन भनेको १०% घटना र ९०% त्यस प्रति तिम्रो प्रतिक्रिया हो) 

6. In order to succeed, we must first believe that we can. (सफल हुन पहिला हामीमा सफल हुने विश्वास हुनु पर्छ. 

7. creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others. (रचनात्मक व्यक्ति हासिल गर्ने इच्छाले उत्प्रेरित हुन्छ, अरुलाई हराउने इच्छाले होईन) 

8. What you do today can improve all your tomorrows. (तिम्रो आजको कार्यले तिम्रो सबै भोलीहरु राम्रो बनाउन सक्छ) 

9. The secret of getting ahead is getting started. (प्रगतीको दिशामा अघि बढ्नुको रहस्य शुरु हुनु हो) 

10. Don't watch the clock; do what it does. Keep going. (घडि नहेर; यसले जे गर्छ त्यो गर. अघि बढिराख) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning