Hello English
Hello English
Hello English
12 உடல் பாகங்களின் பெயர்கள்- ஆங்கிலத்தில்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
12 body organs: 

1. Kidney சிறுநீரகம் 

2. Liver கல்லீரல் 

3. Lungs நுரையீரல் 

4. Pancreas கணையம் 

5. Intestine குடல் 

6. Brain மூளை 

7. Heart இதயம் 

8. Urinary Bladder சிறுநீர்ப்பை 

9. Gall Bladder பித்தப்பை 

10. Urethra வடிகுழாய் 

11. Esophagus உணவுக்குழாய் 

12. Spinal Cord தண்டுவடம் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning