Hello English
Hello English
Hello English
20 சமையலறையில் தேவைப்பாடு பொருள்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Kitchen utensils 

1. Utensil பாத்திரம் 

2. Vessel பாத்திரம் 

3. Spoon தேக்கரண்டி 

4. Plate தட்டு 

5. Bowl கிண்ணம் 

6. Jug சாடி 

7. Oven உலை அடுப்ப 

8. Microwave oven நுண்ணலை அடுப்பு 

9. Stove அடுப்பு 

10. Chimney புகைபோக்கி 

11. Pitcher கூஜா 

12. Wash basin கழுவும் கலன் 

13. Mixer கலக்கும் கருவி 

14. Refrigerator குளிர்சாதன பெட்டி 

15. Saucer கோப்பை வைக்கும் சிறு தட்டு 

16. Cutlery வெட்டுக்கருவிகள் 

17. Blender கலப்பான் 

18. Beater அடிக்கும் கருவி 

19. Grater துருவும் கருவி 

20. Pestle mortar உலக்கை மோட்டார் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning