Hello English
Hello English
Hello English
21 தானியங்கள், மாவு, மற்றும் பருப்பு வகைகளின் பெயர்கள் - ஆங்கிலத்தில்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
21 தானியங்கள், மாவு, மற்றும் பருப்பு வகைகளின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் 

1. barley — வாற்கோதுமை 
2. buckwheat — மரக்கோதுமை 
3. chickpeas — சுண்டல் 
4. cracked wheat — உமி நீக்கி அரைக்கப்பட்ட கோதுமை 
5. cream of wheat semolina — ரவை 
6. flour — மாவு 
7. chickpea flour — கடலை மாவு 
8. pastry flour — கேக் மாவு 
9. garbanzo beans — கொண்டைக்கடலை 
10. red lentil — அவரையம் 
11. green legume — சிறுநீரக பீன் 
12. black legume — உளுந்து 
13. yellow legume — துவரை 
14. maize — சோளம் 
15. pearl millet, — கம்பு 
16. oats — பல்லரிசி வகை 
17. pigeon peas — துவரை 
18. rice — அரிசி 
19. sorghum — சோளம் 
20. tapioca — மரவள்ளி கிழங்கு 
21. wheat — கோதுமை 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning