Hello English
Hello English
Hello English
யாரையேனும் விவரிக்க - ஆங்கிலத்தில்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
39 Words to describe someone's appearance: 

1. Height (உயரம்): short, tall, medium height/average (குறுகிய, உயரம், நடுத்தர உயரம் சராசரி) 
2. Build (weight/எடை): skinny slim, slender, stout, plump, chubby, obese (ஒல்லியாக, மெலிதான, மெல்லிய, தடித்த, குண்டாகவும், கொலு கொழுவென, பருமனான) 
3. Complexion (நிறம்): wheatish, fair, dark skinned, pale (மாநிறம், வெள்ளை, கருப்பு நிறமுள்ள, வெளிறிய) 
4. Hair length (முடி நீளம்): Bald, long hair, short, crew cut, Mohawk, shoulder length (மொட்டை, நீண்ட முடி, குறுகிய முடி, முடி குறுந்தறிப்பு, மோஹாவ்க், தோள்பட்டை நீளம் முடி) 
5. Hair type (தலைமுடி வகை): straight, curly, frizzy, wavy (நேராக, சுருள், களைந்து போய், அலை அலையான) 
6. Hair colour (கூந்தல் நிறம்): grey, salt and pepper, black, brunette (சாம்பல், உப்பு மற்றும் மிளகு, கருப்பு, பிரஞ்சு) 
7. Eyes(கண்கள்): Shape(வடிவம்): almond shaped, round, tiny (பாதாம் வடிவம், வட்டம், சிறிய) 
8. Eyes(கண்கள்): colour(நிறம்): hazel, black (காட்டு செடி நிறம், கருப்பு) 
9. Other features(இதர வசதிகள்): mole, dimple, cheek bone, beard, mustache (மச்சம், பரு, கன்னத்தின் எலும்பு, தாடி, மீசை) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning