Hello English
Hello English
Hello English
23 பறவைகள் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Names of birds in English: 

1. Cock சேவல் 

2. Crane கொக்கு 

3. Crow காகம் 

4. Cuckoo குக்கூ 

5. Dove புறா 

6. Duck வாத்து 

7. Eagle கழுகு 

8. Hen கோழி 

9. Kingfisher மீன் கொத்திப் பறவை 

10. Kite பருந்து 

11. Mynah மைனா 

12. Ostrich தீக்கோழி 

13. Owl ஆந்தை 

14. Parrot கிளி 

15. Peacock மயில் 

16. Pigeon புறா 

17. Skylark வானம்பாடி 

18. Sparrow குருவி 

19. Swan அன்ன பறவை 

20. Falcon ராஜாளிப்பறவை 

21. Woodpecker மரங்கொத்தி 

22. Vulture பெருங்கழுகு 

23. Wader நீர்ப்பறவைகள் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning