Hello English
Hello English
Hello English
12 Traffic தொடர்பான ஆங்கில வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
12 words related to traffic: 

1. Bumper to bumper (போக்குவரத்து நெரிசலில் கார்கள் மிக நெருக்கமாக நிற்பது, 

2. Road rage (சில சூழ்நிலைகளால் வாகன ஓட்டுநருக்கு ஏற்படும் கடும் கோபம். 

3. Rush hour (நெரிசல் நேரத்தில்) 

4. Grid lock (போக்குவரத்து இடையூறு) 

5. Carpool (பயணத்தில் ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் வாகனம் ஓட்டுவது. 

6. Hold ups (பயணத்தை தாமதமாக்குதல். 

7. Jump light (சாலை விளக்கு பச்சையாக இல்லாத போது கடப்பது. 

8. Residential area (குடியிருப்பு பகுதி) 

9. Pedestrian (பாதசாரிகள்) 

10. intersection (குறுக்குச் சந்திப்பு) 

11. Commute time (பயண நேரம்) 

12. Sidewalk (நடைபாதை) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning