Hello English
Hello English
Hello English
16 பூக்களின் பெயர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Names of flowers: 

1. Daffodil அத்தாவரத்தின் மலர் 

2. Dahlia சீமையல்லி 

3. Daisy வெளிராதவன், வெளிராதவப்பூ 

4. Edelweiss ஆல்ப்ஸ் மலைகளில் வளரும் ஒரு வகைச் செடி 

5. Hibiscus செம்பருத்தி 

6. Jasmine மல்லிகை 

7. Lily அல்லி 

8. Water lily ஆம்பல் 

9. Lotus தாமரை 

10. Marigold சாமந்தி 

11. Morning glory சிருதாளி 

12. Pansy செங்கருநீலப்பூ 

13. Petunia பெற்றூனி 

14. Tulip பூவரசு 

15. Rose ரோஜா 

16. Sunflower சூரியகாந்தி 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning