Hello English
Hello English
Hello English
18 Holi தொடர்புடைய சொற்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
18 Holi Vocabulary words: 

1. Bonfire bonfire to celebrate the victory of good over evil (தீபோற்சவம்) 

2. Water gun (தண்ணீர் துப்பாக்கி) 

3. Water balloons நீர் பலூன்கள் 

4. Ritual சடங்குகள் சம்பந்தமான 

5. splash of colors நிறங்கள் தெறித்திருப்பது 

Names of Colors: 

1. Fuchsia ஃப்யூசியா 

2. Indigo கருநீலம் 

3. Violet ஊதா 

4. Turquoise நீலப் பச்சை வண்ணம் 

5. Lavender கத்தரிப்பூ வண்ணம் 

6. Mauve மெல்லிய ஊதா நிறம் 

7. Peach பீச் நிறம் 

8. Plum பிளம் நிறம் 

9. Purple ஊதா 

10. Amber அம்பர் வண்ணம் 

11. Magenta ஆழ்ந்த சிவப்பு சாயம் 

12. Olive ஆலிவ் வண்ணம் 

13. Lemon எலுமிச்சை நிறம் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning