Hello English
Hello English
Hello English
16 நகரம், போக்குவரத்து மற்றும் வாகனங்களை விவரிக்கும் வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
16 நகரம், போக்குவரத்து மற்றும் வாகனங்களை விவரிக்கும் வார்த்தைகள்: 

1. City (நகரம்): 

i. Active (சுறுசுறுப்பாய்) 

ii. Bustling (சலசலக்கும்) 

iii. Noisy (சத்தம்) 

iv. Busy (பரபரப்பாக) 

v. Clean (சுத்தமான) 

vi. Dirty (அழுக்கான) 

vii. Windy (காற்றோட்டமுள்ள) 

2. Traffic (போக்குவரத்து நெரிசல்): 

i. Loud (இரைச்சல் கொண்ட) 

ii. Congested (நெருக்கடியான) 

iii. Snarled (ஆக்கிரமிப்பு உறுமல்) 

3. Buses, cars, taxis (பேருந்துகள், கார்கள், டாக்சிகள்): 

i. Belching (வாயு வெளியேற்றல்) 

ii. Crawling (ஊர்ந்து செல்லுதல்) 

iii. Speeding (வேகமாக செல்வது) 

iv. Honking (ஒலிக்கிறது) 

v. Waiting (காத்திருக்கிறது) 

vi. Screeching (கிறீச் என்று ஒலிக்கும்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning