Hello English
Hello English
Hello English
6 शब्दहरु मनिषहरुको वर्णन गर्न का लागि
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
शब्दहरु मनिषहरुको वर्णन गर्न का लागि 

1. Affectionate साह्रै माया गर्ने व्यक्ती 

उद्धारण: मेरो साथी एकदम affectionate छ 
2. Aggressive (a negative adjective) अरु माथि रिस वा आतंक गर्ने व्यक्ती 

उद्धारण: मलाई aggressive मान्छेहरु मन्पर्दैनन. मलाई शान्त स्वभाव्का मान्छे मन्पर्छन 

3. Ambitious प्रगतिशिल विचार राख्ने मनिष 

उद्धारण: ऊ एकदम ambitious व्यक्ती हो. उसले चाडै पदोन्नति पाउने छ 

4. Anxious साह्रै चिन्ता गर्ने व्यक्ती 
उद्धारण: ऊ एकदम anxious छ. सबै कुराको धेरै चिन्ता गर्छ 

5. Artistic सिर्जनत्मक 

उद्धारण: उसको दाई साह्रै artistic छ. ऊ राम्रो चित्रकार छ. 

6. Charismatic अरुलाई आकर्शन गर्ने कला राख्ने व्यक्ती 

उद्धारण: मेरो साथी एक charismatic भान्से हो 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning