Hello English
Hello English
Hello English
13 திருமணம் தொடர்பான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Wedding Vocabulary: 

1. Procession ஊர்வலம் 

2. Clarinet இசை கருவி 

3. Bride and Groom மணமகனும், மணமகளும் 

4. Vow சபதம் 

5. Wedding Pavilion விவாகமண்டபம் 

6. Bridesmaids மணப்பெண் தோழி/தோழிகள் 

7. Groomsmen மாப்பிளை தோழன்/தோழர்கள் 

8. Trousseau மணப்பெண் ஆடையணிமணித் தொகுதி. 

9. Vermilion குங்குமம் 

10. Ritual மதச் சடங்கு 

11. Ceremony விழா 

12. Reception வரவேற்பு விழா 

13. Garland மலர்மாலை 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning