Hello English
Hello English
Hello English
12 शब्द घर का कोठा सित सम्बंधित
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
12 words related to room and place: 
12 शब्द घर का कोठा सित सम्बंधित 
1. Shed 

घर भन्दा छुत्टै कोठा समानहरु को भन्डार को लागि 

2. Loft 

घर मै कोठा समानहरु को भन्डार को लागि 

3. Attic 

कुनै ठाउँ वा कोठा घरको छ्त मुनी 

4. Cellar 

भुइमुनी को घरको कोठा, रक्सी वा अङार राख्न को लागि 

5. Basement 

भुइमुनी को घरको कोठा, झ्याल भएको बस्न वा काम गर्न को लागि 

6. Landing 

भर्र्याङ् को माथिल्लो चारपाटे स्तर 

7. Porch 

घर को मुख्य द्वार अगाडिको ठाउँ 

8. Pantry or larder 

खाना भन्डार 

9. Terrace or patio 

घर र बगैचा बीचको ढुङ्गा आदिले सडक छापिएको बस्ने ठाउँ 

10. Study 
पढ्ने कोठा 

11. Balcony 

बरन्डा. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning