Hello English
Hello English
Hello English
8 மரங்களின் பெயர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Names of trees: 

1. Banyan ஆலமரம் 

2. Neem வேப்ப மரம் 

3. Arjuna மருத மரம் 

4. Sal tree சல் மரம் 

5. Gulmohar Tree நெருப்புக்கொன்றை மரம் 

6. Indian Mahogany இந்திய சீமைநூக்கு 

7. Curry Tree கறிவேப்பிலை 

8. Ashoka Tree அசோகர் மரம் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning