Hello English
Hello English
Hello English
10 ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗು ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
10 Proverbs on Love and Friendship: 

1. friend in need is friend indeed. (ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ. 

2. Beauty is in the eye of the beholder. (ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡುವವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. 

3. When one is in love, cliff becomes meadow. (ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಬಂಡೆಯು ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 

4. letter from the heart can be read on the face. (ಹೃದಯದ ಪತ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಓದಬಹುದು. 

5. Nothing is impossible for willing heart. ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ. 

6. friend is one who walks in when the rest of the world walks out. (ವಿಶ್ವವೇ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾಗ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇರುವರೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ 

7. Friendship is the soul's heaven. (ಸ್ನೇಹವು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರ್ಗ. 

8. Love has to be shown by deeds not words. (ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. 

9. There is no love like the first love. (ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ತರಹ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಯು ಇಲ್ಲ. 

10. The heart that loves is always young. (ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯವು ಎಂದಿಗೂ ಚಿರಯೌವ್ವನ) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning