Hello English
Hello English
Hello English
भाव्ना व्यक्त गर्ने 8 उपाय
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
ways to express emotions: 
भाव्ना व्यक्त गर्ने उपाय 

1. Get you down 
दुखी पार्नु 

If something 'gets you down', it makes you feel unhappy. 
=यदी केहीले गर्दा तपाईं 'gets you down'हुनुभएछ, यसो भन्नु को अर्थ हुन्छ कि त्यस्ले तपाईं दुखी हुनुभएछ 

E. g. i) This uncertainty is beginning to get me down. 
उद्धारण: यस ले म निस्चित दुखी हुन थालेछु 

ii) The way everybody keeps complaining really gets me down 
जसरी सबै जना आफ्नो ग्लानी भनी राखेकाछन म असाध्यै दुखी हुन्छु 

2. Get to you 

If somebody or something makes you feel upset or unhappy, they 'get to' you. This is an informal expression. 
=यदी केहीले गर्दा तपाईंलाई झोक उठिन्छ भने, त्यो तपाईं माथि 'get to' भएछ 

E. g. i) The way he whistles all the time when we are working really gets to me. 
उद्धारण: उले जसरी काम को बेला सिती मारी राख्छ मलाई एकदम झोक उठछ 

ii) The heat is really getting to me. We need air conditioning. 
यो गर्मी मलाई एकदम झोक उठाइराछ हामीलाई फ्यान चाहिन्छ 

3. Tears you apart 

If something makes you very unhappy, it 'tears you apart'. 
=त्यस्तो कुनै कुरा जस्ले तपाईंलाई रुने अवस्था मा लाग्छ त्यसलाई tears you apart' भनिन्छ 

E. g. i) It tears me apart to know that lost that job because of my own stupidity. 
उद्धारण: मलाई एकदम रुनु मन लाग्छ कि मैले मेरो जागिर आफ्नै बुधिले हराए 

ii) It would tear me apart if something said made you leave. 
मलाई एकदम रुन आउन्छ यदी मैले भने को कुरा ले तिमी गए का थियौ 

4. Cheer up 

If you 'cheer up', you start to feel happier. 
=खुशी हुनु 

E. g. i) Cheer up. Things are not so bad. 
उद्धारण: खुशी होउ न सबै त्यती नराम्रो पनि छैन 

ii) bought new iPod to cheer myself up. 
मैले आफुलाई खुशी पार्न आइ पेड किनेर ल्याए 

5. Perk up 

If you 'perk up', you suddenly become happier, cheerful or more energetic. It is also possible to 'perk someone up'. 
=अत्यन्तै खुशी हुनु वा पार्नु 

E. g. i) Your visit really made him perk up. 
उद्धारण: तिमीले आएर उसलाई एकदम खुशी पार्यौ 

ii) He was being miserable but he perked up when Mary arrived. 
ऊ एकदम दुखी थियो तर मरी आए पछी खुशी भयो 

6. Brighten up 

If you 'brighten up', you suddenly look or feel happier. 
=खुशी देखिनु 

E. g. i) She brightened up when she heard the good news. 
उद्धारण: समाचार सुनेर उनी खुशी देखिन 

ii) You need to brighten up. Your long face is putting the customers off. 
अनुहारमा खुशी ल्याउ तिमीलाई हेरेर ग्राहकहरु दुखी हुँदैछन 

7. Liven up 

If you 'liven up', you become more energetic or cheerful. You can also 'liven up' place, event or person. 
=चुस्त देखिनु वा अनुभव गर्नु, कुनै थाउन लाई पनि 'liven up' गर्न सकिन्छ 

E. g. i) You need to liven up bit. You're so miserable it is making everybody feel unhappy. 
तिमी अली चुस्त होउ तिमीलाई हेरेर सबैजना दुखी हुँदैछन 

ii) We need to liven up the party. Everyone looks bored. 
हामीलाई पार्टी मा चुस्ती ल्याउनु पर्छ सबै जना बोर हुँदैछन 

8. Calm down 

If you 'calm down', you stop feeling angry, upset or excited. It's also possible to 'calm someone down'. 
=कम रिस, दुखी वा उत्साहित हुनु अरु लाई पनि गर्न सकिन्छ 

E. g. i) You need to calm down bit. You're too excited. 
उद्धारण: तिमी अली शान्त होउ, अत्यन्तै उत्साहित छौ 
ii) Calm down. Let me explain. 
शान्ता होउ मलाई बुझाउन देउ 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning