Hello English
Hello English
Hello English
20 விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் மற்றும் அவற்றின் தங்குமிடங்களின் பெயர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
20 Animals and their homes: 

1. Lion (சிங்கம்) Den (குகை) 

2. Dog (நாய்) Kennel (நாய்ப்பட்டி) 

3. Mouse (எலி) Hole (வங்கு) 

4. Sheep (செம்மறி ஆடு) Pen (ஆட்டுக்கிடை) 

5. Bull (காளை) Cattle shed (கால்நடைத் தொழுவம்) 

6. Elephant (யானை) Jungle (காடு) 

7. Hen (சேவல்) Coop (கூடை போட்டு மூடு) 

8. Snake (பாம்பு) Hole/ Burrow (வங்கு) 

9. Horse (குதிரை) Stable (தொழுவம்) 

10. Cow (மாடு) Cattle shed (கால்நடைத் தொழுவம்) 

11. Bird (பறவை) Nest (கூடு) 

12. Monkey (குரங்கு) Trees (மரங்கள்) 

13. Pig (பன்றி) Sty (பன்றிக்கூண்டு) 

14. Rabbit (முயல்) Burrow (வங்கு) 

15. Fish (மீன்) Water (நீர்) (Pet fish live in aquariums செல்ல பிராணிகளுக்கான மீன்கள் நீர்வாழ் பிராணிகளையும் தாவரங்களையும் வளர்க்கும் தொட்டி வாழும்) 

16. Donkey (கழுதை) Stable (தொழுவம்) 

17. Goat (ஆடு) Pen (ஆட்டுக்கிடை) 

18. Bee (தேனீ) Hive (செயற்கைத் தேன் கூடு) 

19. Spider (சிலந்தி) Web/Cobweb (வலை) 

20. Ant (எறும்பு) Hill (குன்று) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning