Hello English
Hello English
Hello English
11 WhatsApp status messages
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
WhatsApp status messages: 

1. Let your work speak for itself. 
आफ्नो काम्लाई आफु लागि कुरा गर्न देउ. 

2. Time, you can't keep it, but you can spend it. 
समय, यसलाई राख्न सकिन्दैन, खर्छ गर्न सकिन्छ. 

3. Everything in your life is reflection of choice you have made. If you want different result, make different choice. 
जीवन मा सबै कुरा आफु ले लिएको निर्णय को प्रतिफल हो. यदी भिन्न पारीनाम चाहिन्छ भने भिन्न निर्णय लिनु पर्छ. 

4. Life consists not in holding good cards but in playing those you hold well. 
जीवन राम्रो पत्ता हुनु मा हैन कि राम्रो खेल्ने को बारे मा हो. 

5. Destiny is matter of choice, not chance. It's not expected, but created. 
भाग्य आफु ले गरेको निर्णय बाट बन्छ, किस्मत ले हैन. यसलाई बनाइन्छ आशा हैन. 

6. The less you respond to negative people, the more peaceful your life will become. 
जती कम हामीले नकरात्मक व्यक्ती हरु बारे मा सोच्छौ, त्यती शान्ता हाम्रो जीवन हुन्छ. 

7. Hard work is never lost. 
कडा पेरिश्रम व्यर्थ जाँदैन. 

8. Wrinkles are the lines of life on the face. 
अनुहार को सल्वट जीवन बखान गर्छ. 

9. Goals are what give meaning to life. 
उदेश्य ले जीवन लाई अर्थ दिन्छ. 

10. Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. 
जीवन आफु लाई खोज्ने बारे हैन कि, आफु लाई बनाउने बारे हो. 

11. The people who do not appreciate the little things of life, are not worth the big ones. 
जसले जीवन को सानो तिनो कुरा लाई तुल दिन्दैन, उसले ठुलो कुरा पाउनइ सक्दैन. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning