Hello English
Hello English
Hello English
14 மசாலா பெயர்கள் - புதிய
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
1) Dry ginger: உலர் இஞ்சி 
2) Nigella: கருப்பு எள் 
3) Pomegranate seeds: மாதுளை விதைகளை 
4) Tamarind: புளி 
5) Vinegar: பளிக்காடி 
6) Nutmeg: ஜாதிக்காய் 
7) Jaggery: வெல்லம் 
8) Dry fenugreek leaves: உலர் வெந்தயம் இலைகள் 
9) Aniseed: பெருஞ்சீரகம் 
10) Coriander seeds: கொத்தமல்லி விதை 
11) Poppy seeds: பாப்பி விதைகள் 
12) Carom seeds: ஓமம் விதைகள் 
13) White pepper: வெள்ளை மிளகு 
14) Star anise: நட்சத்திர சோம்பு 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning