Hello English
Hello English
Hello English
10 ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ದೂರು ಹೇಳುವ ರೀತಿಗಳು
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
10 ways to complain in English: 

1. am sorry to say this but am not happy with the cake that you sent me. Please let me know if could get replacement. 
(ನನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆದರೆ ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಕೇಕ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆಯದು ದೊರೆಯುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 

2. switched to this telecom operator month back and am really disappointed with the service. My 3G barely works. 
(ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಈ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದರ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿರಾಶನಾಗಿರುವೆ. ನನ್ನ 3G ಕೂಡ ಸದಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 

3. had registered complaint week back but no action has been taken yet. would appreciate prompt action. 
(ನಾನು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಿಳ೦ಬದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ. 

4. There seems to be something wrong with my set top box. Request you to please look into this immediately. 
(ನನ್ನ ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಂದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. 

5. Charging so much for such short ride seems bit unreasonable. Please quote fair price. 
(ಇಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಸವಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶುಲ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಂಜಸ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿ. 

6. hate to say this, but am quite disappointed with your service. It has been over an hour since placed my order, but my food has not yet arrived. 
(ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿರುವೆ. ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಹಾರ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. 

7. I'd like to escalate this issue to your manager. Could you please connect me to the manager? 
(ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಬಳಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸುವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಸುವಿರಾ ?) 

8. Sorry to bother you but there are too many mosquitoes here. Could you move us to another table? 
(ನಿಮಗೆ ತೊದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇವೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಿರಾ?) 

9. I’m not satisfied with the quality of the table that you delivered. I'd like refund, please. 
(ನೀವು ನೀಡಿದ ಟೇಬಲ್ ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮರುಪಾವತಿ ಬಯಸುವೆ. 

10. was expecting real wool shawl but the one you sent me is synthetic. 
(ನಾನು ನಿಜವಾದ ಉಣ್ಣೆ ಶಾಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning