Hello English
Hello English
Hello English
11 குடும்ப தொடர்புடைய வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Talking about family, in English: 

1. Nuclear family small family – usually just mother, father and kids. (தனிக்குடும்பம் ஒரு சிறிய குடும்பம் பொதுவாக ஒரு தாய், தந்தை மற்றும் குழந்தைகள். 

2. Extended Family family that extends beyond the nuclear family, including grandparents, aunts, uncles, and other relatives, who all live nearby or in one household. (பெரிய குடும்பம் தாத்தா, பாட்டி, அத்தைகள், மாமாக்கள், உறவினர்கள், அனைவரும் அருகில் அல்லது ஒரே வீட்டில் வாழும் குடும்பம். 

3. Joint family type of extended family composed of parents, their children, and the children's spouses and offspring in one household. (கூட்டுக் குடும்பம் ஒரு வகை பெரிய குடும்பம் ஒரே வீட்டில் பெற்றோர்களும் தங்கள் குழந்தைகள், மற்றும் குழந்தைகளின் கணவன் அல்லது மனைவி மற்றும் அவர்களின் குழந்தைகள்) 

4. Single parent family Either mother or father and kids. single parent family comprises of only one parent. (ஒற்றை பெற்றோர் குடும்பம் ஒரு தாய் அல்லது தந்தை மற்றும் குழந்தைகள். ஒரு ஒற்றை பெற்றோர் குடும்பத்தினர் ஒரே ஒரு பெற்றோர் கொண்டிருப்பார்கள். 

5. Ancestor/ forefather One from whom person is descended and who is usually more remote in the line of descent than grandparent. (மூதாதையர் மூதாதை ஒரு பரம்பரையை உருவாகிய ஒருவர் மேலும் தாத்தா பாட்டியை விட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நபர்) 

6. Siblings (brothers and sisters) Each of two or more children having one or both parents in common; brother or sister. (உடன்பிறப்புகளின் (சகோதர சகோதரிகள்)) 

7. Stepbrother or stepsister The child of stepparent and another person who is not genetically related to you. (ரத்தசமந்தம் இல்லாத பெற்றோர்கள் மற்றும் சகோதர் சகோதரிகள்) 

8. Half sibling Someone who shares one genetic parent with you. (அரை உடன்பிறப்பு உங்கள் உடன் ஒரு பெற்றோர் மூலம் வந்த சகோதர சகோதரிகள்) 

9. Second Cousins The children of your siblings are your niece (girl) or nephew (boy) and the children of your cousins we call your second cousins. (உங்கள் சகோதரார் அல்லது உங்கள் சகோதரியின் பிள்ளைகள்) (உங்கள் மருமகள் (பெண்) அல்லது மருமகன் (சிறுவன்)) 

10. In laws The relatives of person whom you are married to are your in laws. (ஒருவரை திருமணம் செய்து கொள்ளவதால் அமையும் புது உறவுகள்) 

11. Descendant: person who is related to you and who lives after you, such as your child or grandchild (பரம்பரை) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning