Hello English
Hello English
Hello English
11 இரத்தினங்களின் வகைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
11 இரத்தினங்களின் வகைகள்: 

1. Topaz புஷ்பராகம் 

2. Quartz பல வண்ணங்கள் கொண்ட படிகக் கல் 

3. Emerald மரகதம் 

4. Ruby மாணிக்கம் 

5. Sapphire நீலமாணிக்கம் 

6. Coral பவளம் 

7. Opal அமுதக்கல் 

8. Pearl முத்து 

9. Turquoise நீலப் பச்சை வண்ணம் கொண்ட இரத்தினக் கல் 

10. Mother of pearl முத்துச் சிப்பி, சில கிளிஞ்சல்களின் உட்புறப் பரப்பிலுள்ள வெண்மையான பளபளப்புள் 

11. Diamond வைரம் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning