Hello English
Hello English
Hello English
13 WhatsApp texts for your loved ones
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Messages for your loved one: 
प्रेमिहरु का लागि सन्देश: 

1. Love is composed of single soul inhabiting two bodies. Aristotle 
प्रेम भनेको दुई जिउ एक आत्मा हो अरिस्टोत्ल 
2. If had flower for every time thought of you, could walk in my garden forever. Alfred Lord Tennyson 
तिम्रो हरेक विचार को लागि म सित यदी एउटा फूल हुन्थ्यो भने म जीवन भर बगैचा मा हिन्द्न सक्थे अल्फ्रेद लोर्ड तेन्न्य्सोन 

3. For it was not into my ear you whispered, but into my heart. It was not my lips you kissed, but my soul. Judy Garland 
मेरो कान मा हैन तिमीले मेरो मुटु सित बोल्यौ. मेरो ओथ लाई हैन, मेरो आत्मा लाई चुम्ब्यौ जुडी गर्ल्यान्ड 

4. You know you're in love when you can't fall asleep because the reality is finally better than your dreams. Dr. Seuss 
हामी प्रेम मा छौ तब थाहा हुन्छ जब रात्री नीद्रा लाग्दइन किनभने बल्ल गएर वास्तविक्ता सपना भन्दा मीठो प्रतित हुन्छ डोक. सेउस्स 

5. The spaces between your fingers were created so that mine could fill them in. 
तिम्रो औंला बीच रिक्त ठाउँं मेरो औंला ले भर्नु को लागि छोडिएको हो. 

6. You hold the key to my heart. 
मेरो मुटु को साँचो तिमी सित छ. 

7. My love for you is unconditional and eternal. 
मेरो प्रेम तिम्रो लागि अनन्त छ. 

8. adore you. 
म तिम्रो पूजा गर्छु. 

9. You are the best thing that ever happened to me. 
तिमी मलाई भएको सब भन्दा राम्रो कुरा हो. 

10. You are my perfect match. 
तिमी मेरो जीवनसाथी हो. 

11. You are the one I’ve always wished for. 
मैले मामाँगेकोङेको सबै तिमी नै हो. 

12. You make my heart skip beat. 
तिमीले गर्दा मेरो मुटु को धड्कन रोक्छ. 

13. Last night looked up into the stars and matched each one with reason why love you. was doing great until ran out of stars. 
हिजो राती म सबै तारा हरु सित तिमी सित प्रेम को कारण ले जोडी मिलाउन्दै थिए. सबै ठीक थियो जब सम्म तारा नै सिद्द्यो. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning