Hello English
Hello English
Hello English
14 கார்டன் சொல்லகராதி வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
14 Garden Vocabulary words 
1. Gravel சரளைக்கல் 
2. Hedge புதர் வேலி 
3. Orchard பழத்தோட்டம் 
4. Lawn புல்வெளி 
5. Compost ஒருவகை கலப்பு உரம் 
6. Manure உரம் 
7. Fence வேலி 
8. Logs மரத்துண்டு 
9. Shrubs புதர்கள் 
10. Flower bed மலர் படுக்கை 
11. Drain வடிகால் 
12. Pond குளம் 
13. Weeds களைகள் 
14. Sapling மரக்கன்று 
1. Gravel சரளைக்கல் 
2. Hedge புதர் வேலி 
3. Orchard பழத்தோட்டம் 
4. Lawn புல்வெளி 
5. Compost ஒருவகை கலப்பு உரம் 
6. Manure உரம் 
7. Fence வேலி 
8. Logs மரத்துண்டு 
9. Shrubs புதர்கள் 
10. Flower bed மலர் படுக்கை 
11. Drain வடிகால் 
12. Pond குளம் 
13. Weeds களைகள் 
14. Sapling மரக்கன்று 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning