Hello English
Hello English
Hello English
18 காதல் மற்றும் உறவை குறிக்கும் சொற்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
18 Love and relationship terms: 

1. To drift apart: to become less close to someone (ஒருவரிடம் இருந்து மேல பிரிந்து செல்வது 

2. To fall for: to fall in love (காதலில் விழுவது) 

3. To fall out with: to have disagreement and stop being friends (கருத்து வேற்றுமையால் நண்பர்களாக இருப்பதை நிறுத்துவது. 

4. To get on like house on fire: to like someone’s company very much (ஒருவரின் துணை மிகவும் பிடிப்பது) 

5. To get to know: to begin to know someone (ஒருவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள தொடங்குவது. 

6. To go back years: to have known someone for long time (ஒருவரை நீண்ட காலமாக தெரிந்து வைத்திருப்பது) 

7. To have lot in common: to share similar interests (ஒரே மாதிரியான நலன்களை பகிர்ந்து கொள்வது. 

8. To have ups and downs: to have good and bad times (நல்ல மற்றும் மோசமான நேர கொண்டு இருப்பது. 

9. To hit it off: to quickly become good friends with someone (விரைவில் ஒருவரிடம் நட்பு கொள்ளவது) 

10. To be in relationship: to be romantically involved with someone (யாரேனும் ஒருவருடன் காதல்வயப்பட்டு இருப்பது) 

11. To be just good friends: to not be romantically involved (யாரேனும் ஒருவருடன் காதல்வயப்படாமல் இருப்பது) 

12. To keep in touch with: to maintain contact with (தொடர்பில் இருப்பது) 

13. To lose touch with: to not see or hear from someone any longer (குறிப்பிட்ட ஒருவரிடம் பார்ப்பது அல்லது கேட்பதை தவிர்ப்பது) 

14. Love at first sight: to fall in love as soon as you meet someone (ஒருவரை பார்த்ததும் உடனடியாக காதலில் விழுவது) 

15. To pop the question: to ask someone to marry you (உங்களை திருமணம் செய்து கொள்ள யாராவது கேட்பது) 

16. To see eye to eye: to agree on subject (ஒரு பொருள் மீது உடன்பட) 

17. To settle down: to give up the single life and start family (ஒற்றை வாழ்க்கையை கைவிட்டு ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை தொடங்குவது) 

18. To tie the knot: to get married (திருமணம் செய்து கொள்ள) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning