Hello English
Hello English
Hello English
15 பள்ளி மற்றும் கல்லூரி தொடர்பான வார்த்தைகள் மற்றும் வாக்கியங்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
School and College Vocabulary: 

1. To attend classes: to go to classes (வகுப்புகளுக்கு செல்ல) 

2. Bachelor's degree: an undergraduate course which usually lasts years (ஒரு இளங்கலை பட்டம் பொதுவாக ஆண்டுகள் நீடிக்கும்) 

3. Boarding school: school where pupils live during term time (கால நேரத்தின் போது மாணவர்கள் தங்கும் பள்ளி 

4. Distance learning: way of studying where tuition is carried out over the Internet or by post (இணையத்தில் அல்லது தபால் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் கல்வி முறை) 

5. Face to face classes: as opposed to distance learning the traditional way of studying in classroom with colleagues and teacher (தொலைதூர கல்வி முறைக்கும் நேர்மறையானது, சக மக்களுடன் மற்றும் ஒரு ஆசிரியர், ஒரு வகுப்பறையில் படிக்கும் பாரம்பரிய வழி கல்வி கற்றல்) 

6. To fall behind with your studies: to progress less quickly than others graduation ceremony: an event where successful student receives his or her academic degree (குறைவான நேரத்தில் மற்றவர்களை விட ஒரு பட்டமளிப்பு விழாவில் முன்னேறுவது ஒரு வெற்றிகரமான மாணவர் தனது கல்வி பட்டம் பெறும் ஒரு நிகழ்வு) 

7. Higher education: education, usually in college or university, that is followed after high school or secondary school உயர் பள்ளி அல்லது உயர்நிலைப் பள்ளியின் பிறகு தொடர்ந்து பொதுவாக ஒரு கல்லூரி அல்லது பல்கலைக்கழகதில், கல்வி கறப்பது) 

8. An intensive course: course that offers lots of training in order to reach goal in as short time as possible (முடிந்தவரை, குறுகிய காலத்தில் ஒரு இலக்கை அடையும் பொருட்டு நிறைய பயிற்சி வழங்கும் ஒரு கல்வி) 

9. To keep up with your studies: to not fall behind (பின் தாங்காமல் இருப்பது 

10. To learn something by heart: to memorize it (மனப்பாடம் செய்வது) 

11. Master's degree: period of study which often follows the completion of bachelors degree or is undertaken by someone regarded as capable of higher level academic course (அடிக்கடி ஒரு இளநிலை பட்டம் நிறைவு பின் அல்லது ஒரு காலத்தில் யாரோ ஒருவர் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் ஒரு உயர் மட்ட சாராக்கல்வி திறன் கருதப்படுகிறது) 

12. To meet deadline: to finish job or task in the time allowed or agreed (ஒரு வேலை அல்லது பணி முடிக்க வழங்கப்பட்ட அனுமதி அல்லது கால கெடு) 

13. To play truant: to stay away from classes without permission (அனுமதி இல்லாமல் வகுப்புகளில் இருந்து விலகி இருப்பது) 

14. Subject specialist: teacher who has great deal of knowledge about the subject they teach. (ஒரு ஆசிரியர் அவர்கள் கற்று கொடுக்கு பாடம் பற்றி ஒரு சிறந்த அறிவாற்றல் கொண்டு இருப்பது. 

15. Tuition fees: the money paid for course of study (ஒரு படிப்பிக்கு செலுத்தப்பட்ட பணம்/கட்டணம்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning