ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 1
ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖੋ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ 'Continue' ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
'ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ' ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
My name is
Mine name is
Myself
My name are
ਮੇਰਾ ਨਾਮ
  • My
  • am
  • I
  • name
  • myself
  • mine
  ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  My name ______
  is
  am
  has
  is the
  My=मेरा
  My=मेरा
  'ਮੈਂ ਹਾਂ' ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ;
  I am a
  Myself
  I am
  I am the
  ਮੈਂ ਹਾਂ
  • Me
  • am
  • I
  • myself
  • the
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  'ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?' ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
  What is your good name?
  What is yours name?
  What is your name?
  Whats yours name?
  ਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  What is ______
  yours
  your
  you
  you're
  ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ
  • is
  • what
  • yours
  • your
  • name
  ਇਕ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ , Continue ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
  ਸਮੀਖਿਆ
  : What is your name?
  : ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?


  : My name is
  : ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ


  : I am
  : ਮੈਂ ਹਾਂ


  : Nice to meet you
  : ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਚੰਗਾ ਲਗਿਆ


  : Same here
  : ਮੈਨੂੰ ਵੀ


  'ਮੇਰਾ / ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ' ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
  Mine friend
  My friend
  'ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ' ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ;
  Your name is
  Your name is the
  Yours name is
  Her name is
  ਸਮੀਖਿਆ
  : What is your name?
  : ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?


  Teacher: My name is Neha. What is your name?
  Teacher: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੇਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?


  : I am . I am a student
  : ਮੈਂ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ.


  Teacher: I am your teacher
  Teacher: ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹਾਂ


  'ਮੈਂ ਇਕ ਵਿਦਿਯਾਰਥੀ/ਵਿਦਿਯਾਰਥਨ ਹਾਂ' ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ;
  I am a student
  I am student
  I am the student
  I a student
  'ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ/ਅਧਿਆਪਕਾ ਹਾਂ' ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ;
  I am a teacher
  I am teacher
  I is a teacher
  I are a teacher
  ਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  I am ______
  a
  are
  is
  the
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ