பெயரை கேட்க மற்றும் சொல்ல கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
try Again
Tip1:hello
Lesson 1
பெயரை கேட்க மற்றும் சொல்ல கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
உங்களுடைய பெயரை இங்கு பதிவு செய்து 'Continue' வை அழுத்தவும். test
My=मेरा
My=मेरा
My=मेरा
'என் பெயர் .' இதன் சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.;
My name is .
Mine name is .
Myself .
My name are .
வார்த்தைகளை சரியாக வரிசைப்படுத்தவும்.
\'என் பெயர். \'
  • My
  • am
  • I
  • name
  • myself
  • mine
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடத்தை நிரப்பவும்.
  My name ______
  is
  am
  has
  is the
  My=मेरा
  My=मेरा
  'நான் .' என்பதன் ஆங்கில மொழிப்பெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யவும்.;
  I am a .
  Myself .
  I am .
  I am the .
  நான் .
  • Me
  • am
  • I
  • myself
  • the
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  My=मेरा
  'உங்கள் பெயர் என்ன?' என்பதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை சரியாக தேர்வு செய்யவும்.;
  What is your good name?
  What is yours name?
  What is your name?
  What is you're name?
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடத்தை நிரப்பவும்
  What is ______
  yours
  your
  you
  you're
  உங்கள் பெயர் .
  • is
  • what
  • yours
  • your
  • name
  உங்கள் நெருங்கிய நண்பர் ஒருவரின் பெயரை பதிவு செய்து, 'Continue' வை அழுத்தவும்
  எடுத்துக்காட்டு. உரையாடல்களை கேளுங்கள்
  : What is your name?
  : உங்கள் பெயர் என்ன?


  : My name is .
  : என் பெயர் .


  : I am .
  : நான் .


  : Nice to meet you.
  : உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி.


  : Same here.
  : எனக்கும் மகிழ்ச்சி.


  'என் நண்பன்' சரியான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யவும்.
  Mine friend
  My friend
  'உங்கள் பெயர் .' இதன் ஆங்கில மொழிப்பெயர்ப்பு என்ன?;
  Your name is .
  Your name is the .
  Yours name is .
  Her name is .
  உரையாடலைக் கேளுங்கள்
  : What is your name?
  : உங்கள் பெயர் என்ன?


  Teacher: My name is . What is your name?
  Teacher: என் பெயர் , உங்கள் பெயர் என்ன?


  : I am , I am a student.
  : நான் , நான் ஒரு மாணவன்/மாணவி .


  Teacher: I am your teacher.
  Teacher: நான் உங்கள் ஆசிரியர்.


  'நான் ஒரு மாணவன்/மாணவி.' இதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யவும்.;
  I am a student.
  I am student.
  I am the student.
  I a student.
  'நான் ஒரு ஆசிரியன்/ஆசிரியை.' இதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைத் தேர்வு செய்யவும்.;
  I am a teacher.
  I am teacher.
  I is a teacher.
  I are a teacher.
  பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்.
  I am ______
  a
  are
  is
  the
  =
  !
  கேளுங்கள்
  குறிப்பு
  அடுத்த வார்த்தை