Plan बनाउनु
try Again
Tip1:hello
Lesson 100
Plan बनाउनु
'म एक महिना पहाडहरूमा बिताउने छु.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
I am going to spend a month in the mountains.
I go to spend a month in the mountains.
I am go to spend a month in the mountains.
I will going to spend a month in the mountains.
'भोलि सायद वर्षा हुन्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
It's raining tomorrow.
It will rain tomorrow.
It is probably going to rain tomorrow.
It will probably raining tomorrow.
'हामी आज राती पिकिनक जांदैछौं.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
We going to picnic tonight.
We will going for a picnic tonight.
We go for a picnic tonight.
We are going for a picnic tonight.
'म तिमीसंग दोस्रो पटक भेट्दिन.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
I am not going to meet you again.
I am going to meet you again.
I am not go to meet you again.
I will not going to meet you again
'हामी भोलि लेक्चर पछि कफी पिऊछौं.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
We go to have coffee after the lecture, tomorrow.
We will going to have coffee after the lecture, tomorrow.
We will having coffee after the lecture, tomorrow.
We will have coffee after the lecture, tomorrow.
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
We are ______
going to
go to
goes to
will go to
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
My sister ______
will going to
going to
is going to
are going to
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
We ______
come
will coming
are coming
are come
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
We ______
will see
do see
seeing
are see
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
I ______
going to
am going to
will going to
will go to
म यही बस्छु.
म भोलि जांदैछु.
हामी छिटै आउँछौं.
उनीहरू डिनरको लागि बाहिर जान्छन्.
म भोलि एउटा किताब किन्न गइरहेको छु.
  • going to
  • a book
  • will go
  • tomorrow.
  • buy
  • I am
  उनी बैंठकमा आउदै छैनन्.
  • the meeting.
  • not going to
  • she is
  • will going to
  • attend
  • she will
  हामी भोलि सपिङ्ग जांदैछौं.
  • yesterday
  • shopping
  • will go
  • tomorrow.
  • going to
  • we
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द