Plan ବନେଇବା
try Again
Tip1:hello
Lesson 100
Plan ବନେଇବା
'ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ବିତାଇବୀ ' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
I am going to spend a month in the mountains
I go to spend a month in the mountains
I am go to spend a month in the mountains
I will going to spend a month in the mountains
'କାଲି ବଧେ ବର୍ଷା ହେବ.' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
It's raining tomorrow
It will rain tomorrow
It is probably going to rain tomorrow
It will probably raining tomorrow
'ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ପିକନିକ ଯାଉଛୁ ' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
We going to picnic tonight
We will going for a picnic tonight
We go for a picnic tonight
We are going for a picnic tonight
'ମୋର ତୁମ ସାଂଗରେ ଆଉ କେଭେ ଦେଖା ହେବ ନାହିଁ ' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
I am not going to meet you again
I am going to meet you again
I am not go to meet you again
I will not going to meet you again
'ଆମେ କାଲି ଲେକ୍ଚର ପରେ କଫି ପିଇବା' ର ଇଂରାଜୀରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
We go to have coffee after the lecture, tomorrow
We going to have coffee after the lecture, tomorrow
We will having coffee after the lecture, tomorrow
We will have coffee after the lecture, tomorrow
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
We are ______
going to
go to
goes to
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
My sister ______
will going to
going to
is going to
are going to
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
We ______
come
will coming
are coming
are come
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
We ______
will see
do see
seeing
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
I ______
going to
am going to
will going to
will go to
ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି.
ମୁଁ କାଲି ବହରିବି.
ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ.
ସେମାନେ ଡିନର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ
ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ବହି କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି.
  • going to
  • a book
  • will go
  • tomorrow.
  • buy
  • I am
  ସେ ମିଟିଙ୍ଗ୍ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନାହିଁ.
  • the meeting
  • not going to
  • she is
  • will going to
  • attend
  • she will
  ଆମେ କାଲି ଶପିଙ୍ଗ୍ କରିବାକୁ ଯିବା.
  • yesterday
  • shopping
  • will go
  • tomorrow
  • going to
  • we
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ