Plan ഉണ്ടാക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 100
Plan ഉണ്ടാക്കുക
'ഞാൻ പർവ്വതങ്ങളിൽ ഒരു മാസം ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I am going to spend a month in the mountains.
I go to spend a month in the mountains.
I am go to spend a month in the mountains.
I will going to spend a month in the mountains.
'ഒരുപക്ഷേ നാളെ മഴ പെയ്യും.' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
It's raining tomorrow.
It will rain tomorrow.
It is probably going to rain tomorrow.
It will probably raining tomorrow.
'ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പിക്നിക്കിന് പോകുന്നു' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
We going to picnic tonight.
We will going for a picnic tonight.
We go for a picnic tonight.
We are going for a picnic tonight.
'ഞാൻ നിന്നെ രണ്ടാമത് കാണാൻ പോകുനില്ല.' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I am not going to meet you again.
I am going to meet you again.
I am not go to meet you again.
I will not going to meet you again.
'നമുക്ക് നാളെ പ്രഭാഷണത്തിനു ശേഷം കാപ്പി കുടിക്കാം.' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
We go to have coffee after the lecture, tomorrow.
We going to have coffee after the lecture, tomorrow.
We will having coffee after the lecture, tomorrow.
We will have coffee after the lecture, tomorrow.
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
We are ______
going to
go to
goes to
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
My sister ______
will going to
going to
is going to
are going to
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
We ______
come
will coming
are coming
are come
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
We ______
will see
do see
seeing
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
I ______
going to
am going to
will going to
will go to
ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കും.
ഞാൻ നാളെ പോകാൻ പോകുന്നു.
ഞങ്ങൾ വേഗം വരും.
അവർ അത്താഴത്തിനു പുറത്ത് പോകും.
ഞാൻ നാളെ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങാൻ പോകുന്നു.
  • going to
  • a book
  • will go
  • tomorrow
  • buy
  • I am
  അവൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല.
  • the meeting.
  • not going to
  • she is
  • will going to
  • attend
  • she will
  നമുക്ക് നാളെ ഷോപ്പിംഗിനു പോകാം.
  • yesterday
  • shopping
  • will go
  • tomorrow.
  • going to
  • we
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്