Plan बनविणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 100
Plan बनविणे
'मी एक महिना पर्वतांमध्ये घालवणार आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I am going to spend a month in the mountains
I go to spend a month in the mountains
I am go to spend a month in the mountains
I will going to spend a month in the mountains
'उद्या कदाचित पाउस पडेल' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
It's raining tomorrow
It will rain tomorrow
It is probably going to rain tomorrow
It will probably raining tomorrow
'आम्ही आज रात्री पिकनिक जात आहोत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
We going to picnic tonight
We will going for a picnic tonight
We go for a picnic tonight
We are going for a picnic tonight
'मी तुम्हाला पुन्हा भेटणार नाही.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I am not going to meet you again
I am going to meet you again
I am not go to meet you again
I will not going to meet you again
'आपण उद्या लेक्चर नंतर कॉफी पिणार' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
We go to have coffee after the lecture, tomorrow
We going to have coffee after the lecture, tomorrow
We will having coffee after the lecture, tomorrow
We will have coffee after the lecture, tomorrow
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा.
We are ______
going to
go to
goes to
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My sister ______
will going to
going to
is going to
are going to
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We ______
come
will coming
are coming
are come
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We ______
will see
do see
seeing
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
going to
am going to
will going to
will go to
मी इथेच राहीन.
मी उद्या जाणार आहे.
आम्ही लवकरच येवू
ते रात्रीच्या जेवणासाठी बाहेर जातील.
मी उद्या एक पुस्तक विकत घेणार आहे.
  • going to
  • a book
  • will go
  • tomorrow
  • buy
  • I am
  ती मिटींगमध्ये उपस्थित राहणार नाही.
  • the meeting
  • not going to
  • she is
  • will going to
  • attend
  • she will
  आम्ही उद्या खरेदीला जाऊ.
  • yesterday
  • shopping
  • will go
  • tomorrow
  • going to
  • we
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द