મૂવીઝ પર વાતચીત
try Again
Tip1:hello
Lesson 101
મૂવીઝ પર વાતચીત
Who is=કોણ છે
your=તમારો
ટીપ
Who's (Who is) = કોણ છે

Who's Geeta's sister? = ગીતા ની બહેન કોણ છે?
Whose = ‎કોનું

Whose sister is Geeta? = ગીતા કોની બહેન છે?
'તમારા મનપસંદ ગાયક કોણ છે? ' નુ અંગ્રેજી મા અનુવાદ શું થશે ?;
Whose your favorite singer?
Who is your favorite singer?
Who is yours favorite singer?
Whom is your favorite singer?
તમારા મનપસંદ હાસ્ય કલાકાર કોણ છે?
  • comedian
  • who's
  • favorite
  • yours
  • your
  • whom is
  ટીપ
  Who = કોણ
  Who કર્તા (subject) માટે ઉપયોગ થાય છે
  The teacher shouted at Sachin -> Who shouted at Sachin?
  Whom = જેમને
  Whom object માટે ઉપયોગ થાય છે - જેમને કરેલા કામ ના પરિણામ મળે છે
  The teacher shouted on Sachin -> Whom did the teacher shout at?

  અહીં કર્તા teacher છે (subject) અને object Sachin છે
  'ફિલ્મફેર એવોર્ડ કોને મળ્યો? ' નુ અંગ્રેજી મા અનુવાદ શું થશે?;
  Who got the Filmfare award?
  Whose got the Filmfare award?
  Who is got the Filmfare award?
  Who is got the Filmfare award?
  મિસિંગ શબ્દ પસંદ કરીને , ખાલી જગ્યા ભરો
  ______
  Whom
  Whose
  Who's
  'તમારી મનપસંદ ફિલ્મ કઇ છે?' નુ અંગ્રેજી મા અનુવાદ શું થશે? ;
  Which is your favorite movie?
  Who is your favorite movie?
  Whose your favorite movie?
  Which is yours favorite movie?
  મારી પસંદગી ની ફિલ્મ DDLJ છે
  • mine
  • favoritest
  • my
  • movie is
  • DDLJ
  • favorite
  મિસિંગ શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા ભરો
  I have seen DDLJ ______
  fifth times
  five times
  fiveth times
  five time
  'આ શુક્રવારે કઇ ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે? ' નુ અંગ્રેજી મા અનુવાદ શું થશે?;
  Which movie is releasing this Friday?
  Whose movie is releasing this Friday?
  Which movie will releasing this Friday?
  Which movie is release this Friday?
  શું તમારે ફિલ્મ જોવા જવું છે?
  • are
  • for a movie
  • you
  • to go
  • want
  • do
  તમારી સૌથી મનપસંદ ગાયિકા કોણ છે?
  • your
  • your favorite
  • Whose
  • female singer
  • Who's
  • what
  મને આ મૂવી ના ગાયન બહુ ગમ્યા
  • the
  • of this movie
  • liked
  • really
  • songs
  • I
  'ગોલમાલ સૌથી હાસ્યજનક ફિલ્મો માથી એક છે ' નુ અંગ્રેજી મા અનુવાદ શું થશે? ;
  Golmaal is one of the funniest movies
  Golmaal is one between the funniest movies
  Golmaal is one of the funny movies
  Golmaal is first of the funniest movies
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ