ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖੋ
try Again
Tip1:hello
Lesson 102
ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖੋ
ਟਿਪ
How are you? = ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? (ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?)
ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ How are you feeling? ਬੋਲਣਾ ਜਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ


How are you feeling?
=

ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? (ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?)
My=मेरा
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
Why weren't you at the office yesterday?
ਕਲ ਤੁਸੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਸੀ?


I wasn't feeling well.
ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ.


What happened?
ਕੀ ਹੋਇਆ?


My stomach was upset.
ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਸੀ.


Are you feeling any better now?
ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?


'ਕੀ ਹੋਇਆ?' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ ;
What happens?
What happened?
How happened?
When happened?
ਕੀ ਤੁਸੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
  • feels
  • feeling
  • you
  • any better
  • do
  • are
  ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
  • do
  • how
  • feeling
  • now
  • are
  • you
  'ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  I am feel better
  I do feeling better
  I will feel better
  I am feeling better
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  I am ______
  not feel
  don't feel
  not feeling
  'ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੋ;
  I am still feeling a bit under the weather
  I am still feel a bit under the weather
  I do still feeling a bit under the weather
  I am steal feeling a bit under the weather
  ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
  What reason do you have for missing work for 2 days?
  ਤੁਹਾਡੇ 2 ਦਿਨ ਤਕ ਆਫਿਸ ਤੋ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ?


  I was sick.
  ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ


  Oh, what happened?
  ਓਹ, ਕੀ ਹੋਇਆ?


  I had a fever
  ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ


  Is it any better now?
  ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?


  I'm still feeling under the weather.
  ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ.


  ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਲਿਆ
  • am
  • break
  • broke
  • my arm
  • I
  ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹਜੇ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ?
  • has
  • still
  • hurt
  • does
  • your arm
  • hurts
  ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣੋ
  Sachin told me you broke your arm. I'm really sorry to hear that. How are you doing now?
  ਸਚਿਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀ ਅਪਣਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਲਿਆ. ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?


  Thanks. I am feeling a bit better now
  ਧੰਨਵਾਦ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ


  I'm going to the store, would you like any medicine?
  ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?


  No. That's OK.
  ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ.


  I hope you get better soon.
  ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ


  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  I hope ______
  you feeling better
  you are feeling better
  you feel better
  you will felt better
  ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਹਜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ
  • stomach
  • upset
  • is
  • my
  • mine
  • still
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  ______
  Hope you are get better
  Hope you are got better
  Hope you get better
  ਮਿਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ
  Sorry ______
  for hear that
  to hear that
  hearing to that
  to listen that
  'ਆਪਣਾ ਧਿਆਣ ਰੱਖਣਾ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?;
  Take care of yourself
  Take care of your
  Take care of you
  Takes care of yourself
  ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
  • will
  • get you
  • some medicines
  • can
  • I
  =
  !
  ਸੁਣੋ
  ਟਿਪ
  ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ