ఎవరినైనా వారి ఆరోగ్యం గురించి నేర్చుకోవడం
try Again
Tip1:hello
Lesson 102
ఎవరినైనా వారి ఆరోగ్యం గురించి నేర్చుకోవడం
చిట్కా
How are you? = మీరు ఎలా ఉన్నారు?
రెండు వాక్యాలు, ఎవరిదైనా ఆరోగ్యం గురించి అడగడానికి ఉపయోగిస్తారు, కాని 'How are you feeling?' అనడం మెరుగైనది.


How are you feeling?
= మీరు ఎలా అనుభూతి చెందుతున్నారు? ( మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది)
Are you feeling any better?=మీరు ఏమైనా మెరుగ్గా అనుభూతి చెందుతున్నారా?
డైలాగ్ వినండి
Why weren't you at the office yesterday?
మీరు నిన్న ఆఫీస్ వద్ద ఎందుకు లేరు?


I wasn't feeling well.
నేను అనారోగ్యంతో ఉన్నాను.


What happened?
ఏం జరిగింది?


My stomach was upset.
నా కడుపు కలతగా ఉండింది.


Are you feeling any better now?
మీరు ఇప్పుడు ఏమైనా మెరుగ్గా అనుభూతి చెందుతున్నారా?


'ఏం జరిగింది?' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
What happens?
What happened?
How happened?
When happened?
మీరు ఏమైనా మెరుగ్గా అనుభూతి చెందుతున్నారా?
  • feels
  • feeling
  • you
  • any better
  • do
  • are
  మీరు ఇప్పుడు ఎలా అనుభూతి చెందుతున్నారు?
  • do
  • how
  • feeling
  • now
  • are
  • you
  'నేను మెరుగ్గా అనుభూతి చెందుతున్నాను' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  I am feel better
  I do feeling better
  I will feel better
  I am feeling better
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  I am ______
  not feel
  don't feel
  not feeling
  'నాకు (నేను) ఇంకా కొంచెం అనారోగ్యంగా అనిపిస్తుంది (అనుభూతి చెండుతున్నాను)' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  I am still feeling a bit under the weather
  I am still feel a bit under the weather
  I do still feeling a bit under the weather
  I am steal feeling a bit under the weather
  డైలాగ్ వినండి
  What reason do you have for missing work for 2 days?
  మీరు 2 రోజులుగా పనిని తప్పించుకోవటానికి మీ దగ్గర ఏమి కారణం ఉంది?


  I was sick.
  నేను అనారోగ్యం తో ఉన్నాను.


  Oh, what happened?
  ఓహ్, ఏమయింది?


  I had a fever
  నాకు జ్వరం వచ్చింది.


  Is it any better now?
  అది ఇప్పుడు మెరుగ్గా ఉందా?


  I'm still feeling under the weather.
  నాకు ఇంకా కొంచెం అనారోగ్యంగానే అనిపిస్తుంది.


  నేను నా చెయ్యి విరగ్గొట్టుకున్నాను
  • am
  • break
  • broke
  • my arm
  • I
  మీ భుజం ఇంకా నొప్పి పుడుతుందా?
  • has
  • still
  • hurt
  • does
  • your arm
  • hurts
  డైలాగ్ వినండి
  Sachin told me you broke your arm. I'm really sorry to hear that. How are you doing now?
  సచిన్ మీ భుజం విరిగిందని నాకు చెప్పారు. అది వినటానికి చాలా విచారిస్తున్నాను. మీరు ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారు?


  Thanks. I am feeling a bit better now.
  ధన్యవాదాలు| నాకు ఇప్పుడు కొంచం బాగా అనిపిస్తుంది.


  I'm going to the store, would you like any medicine?
  నేను దుకాణానికి వెళ్తున్నాను, మీకు ఏదైనా మందు కావాలా?


  No. That's OK.
  వద్దు. ఫరవాలేదు.


  I hope you get better soon.
  మీరు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను.


  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  I hope ______
  you feeling better
  you are feeling better
  you feel better
  you will felt better
  నా కడుపు ఇంకా కలతగా ఉంది.
  • stomach
  • upset
  • is
  • my
  • mine
  • still
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  ______
  Hope you are get better
  Hope you are got better
  Hope you get better
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  Sorry ______
  for hear that
  to hear that
  hearing to that
  to listen that
  'మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  Take care of yourself
  Take care of your
  Take care of you
  Takes care of yourself
  నేను మీకు కొన్ని మందులు తీసుకురావచ్చా?
  • will
  • get you
  • some medicines
  • can
  • I
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం