एखाद्याच्या तब्येतीविषयी विचारणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 102
एखाद्याच्या तब्येतीविषयी विचारणे शिका
टिप
How are you? = तुम्ही कसे आहात? (काय स्थिती आहे?)
दोन्हीही वाक्ये एखाद्याची तब्येत विचारण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात, पण How are you feeling? बोलणे जास्त योग्य आहे
How are you feeling? = तुम्हाला कसे वाटत आहे? (आपले स्वास्थ्य कसे आहे?)
Are you feeling any better?=काय आपल्याला चांगले वाटत आहे?
संवाद ऐका
Why weren't you at the office yesterday?
आपण काल कार्यालयात का नव्हता?


I wasn't feeling well.
मला बरे वाटत नव्हते.


What happened?
काय झाले?


My stomach was upset.
माझे पोट खराब होते.


Are you feeling any better now?
काय आता आपल्याला बरे वाटत आहे?


'काय झाले?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
What happens?
What happened?
How happened?
When happened?
काय आपल्याला चांगले वाटत आहे?
    • feels
    • feeling
    • you
    • any better
    • do
    • are
    आता आपल्याला कसे वाटत आहे?
    • do
    • how
    • feeling
    • now
    • are
    • you
    'मला चांगले वाटत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
    I am feel better
    I do feeling better
    I will feel better
    I am feeling better
    गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
    I am ______
    not feel
    don't feel
    not feeling
    'मला अजूनही थोडे आजारी असल्यासारखे वाटते' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
    I am still feeling a bit under the weather
    I am still feel a bit under the weather
    I do still feeling a bit under the weather
    I am steal feeling a bit under the weather
    संवाद ऐका
    What reason do you have for missing work for 2 days?
    आपले 2 दिवसांपासून कामावरून गायब होण्याचे कारण काय आहे?


    I was sick.
    मी आजारी होते


    Oh, what happened?
    ओह, काय झाले?


    I had a fever
    मला ताप होता


    Is it any better now?
    काय आता बरे वाटते आहे?


    I'm still feeling under the weather.
    मला अजूनही बरे वाटत नाही


    मी माझा हात मोडून घेतला
    • am
    • break
    • broke
    • my arm
    • I
    काय आपला हात अजूनही दुखत आहे
    • has
    • still
    • hurt
    • does
    • your arm
    • hurts
    संवाद ऐका
    Sachin told me you broke your arm. I'm really sorry to hear that. How are you doing now?
    सचिन ने मला सांगितले कि तुम्ही तुमचा हात मोडून घेतला. हे ऐकून दुःख झाले. आता आपण कसे आहात?


    Thanks. I am feeling a bit better now
    आभारी आहे. मला आता थोडे चांगले वाटत आहे


    I'm going to the store, would you like any medicine?
    मी दुकानात जात आहे, काय आपल्याला एखादे औषध हवे आहे?


    No. That's OK.
    नाही, ठीक आहे.


    I hope you get better soon.
    आपल्याला लवकरच बरे वाटेल अशी आशा व्यक्त करतो


    गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
    I hope ______
    you feeling better
    you are feeling better
    you feel better
    you will felt better
    माझे पोट अजूनही खराब आहे
    • stomach
    • upset
    • is
    • my
    • mine
    • still
    गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
    ______
    Hope you are get better
    Hope you are got better
    Hope you get better
    मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
    Sorry ______
    for hear that
    to hear that
    hearing to that
    to listen that
    'स्वतःची काळजी घ्या' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
    Take care of yourself
    Take care of your
    Take care of you
    Takes care of yourself
    काय मी आपल्यासाठी काही औषधे आणू शकतो?
    • will
    • get you
    • some medicines
    • can
    • I
    =
    !
    ऐका
    टिप
    पुढील शब्द