एखाद्याच्या तब्येतीविषयी विचारणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 102
एखाद्याच्या तब्येतीविषयी विचारणे शिका
टिप
How are you? = तुम्ही कसे आहात? (काय स्थिती आहे?)
दोन्हीही वाक्ये एखाद्याची तब्येत विचारण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात, पण How are you feeling? बोलणे जास्त योग्य आहे
How are you feeling? = तुम्हाला कसे वाटत आहे? (आपले स्वास्थ्य कसे आहे?)
Are you feeling any better?=काय आपल्याला चांगले वाटत आहे?
संवाद ऐका
Why weren't you at the office yesterday?
आपण काल कार्यालयात का नव्हता?


I wasn't feeling well.
मला बरे वाटत नव्हते.


What happened?
काय झाले?


My stomach was upset.
माझे पोट खराब होते.


Are you feeling any better now?
काय आता आपल्याला बरे वाटत आहे?


'काय झाले?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
What happens?
What happened?
How happened?
When happened?
काय आपल्याला चांगले वाटत आहे?
  • feels
  • feeling
  • you
  • any better
  • do
  • are
  आता आपल्याला कसे वाटत आहे?
  • do
  • how
  • feeling
  • now
  • are
  • you
  'मला चांगले वाटत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I am feel better
  I do feeling better
  I will feel better
  I am feeling better
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I am ______
  not feel
  don't feel
  not feeling
  'मला अजूनही थोडे आजारी असल्यासारखे वाटते' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I am still feeling a bit under the weather
  I am still feel a bit under the weather
  I do still feeling a bit under the weather
  I am steal feeling a bit under the weather
  संवाद ऐका
  What reason do you have for missing work for 2 days?
  आपले 2 दिवसांपासून कामावरून गायब होण्याचे कारण काय आहे?


  I was sick.
  मी आजारी होते


  Oh, what happened?
  ओह, काय झाले?


  I had a fever
  मला ताप होता


  Is it any better now?
  काय आता बरे वाटते आहे?


  I'm still feeling under the weather.
  मला अजूनही बरे वाटत नाही


  मी माझा हात मोडून घेतला
  • am
  • break
  • broke
  • my arm
  • I
  काय आपला हात अजूनही दुखत आहे
  • has
  • still
  • hurt
  • does
  • your arm
  • hurts
  संवाद ऐका
  Sachin told me you broke your arm. I'm really sorry to hear that. How are you doing now?
  सचिन ने मला सांगितले कि तुम्ही तुमचा हात मोडून घेतला. हे ऐकून दुःख झाले. आता आपण कसे आहात?


  Thanks. I am feeling a bit better now
  आभारी आहे. मला आता थोडे चांगले वाटत आहे


  I'm going to the store, would you like any medicine?
  मी दुकानात जात आहे, काय आपल्याला एखादे औषध हवे आहे?


  No. That's OK.
  नाही, ठीक आहे.


  I hope you get better soon.
  आपल्याला लवकरच बरे वाटेल अशी आशा व्यक्त करतो


  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I hope ______
  you feeling better
  you are feeling better
  you feel better
  you will felt better
  माझे पोट अजूनही खराब आहे
  • stomach
  • upset
  • is
  • my
  • mine
  • still
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  Hope you are get better
  Hope you are got better
  Hope you get better
  मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Sorry ______
  for hear that
  to hear that
  hearing to that
  to listen that
  'स्वतःची काळजी घ्या' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Take care of yourself
  Take care of your
  Take care of you
  Takes care of yourself
  काय मी आपल्यासाठी काही औषधे आणू शकतो?
  • will
  • get you
  • some medicines
  • can
  • I
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द