ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം ചോദിക്കാൻ പഠിക്കാം
try Again
Tip1:hello
Lesson 102
ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം ചോദിക്കാൻ പഠിക്കാം
ടിപ്
How are you? = നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ?
ആരുടെയെങ്കിലും സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രണ്ടു വാക്യങ്ങളും, എന്നാൽ How are you feeling? എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്


How are you feeling?
=

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? (സുഖമാണോ?)
Are you feeling any better?=താങ്കളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടോ?
ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
Why weren't you at the office yesterday?
നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഓഫീസിൽ വന്നില്ല?


I wasn't feeling well.
എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു.


What happened?
എന്ത് പറ്റി?


My stomach was upset.
എന്റെ വയറു മോശമായിരുന്നു.


Are you feeling any better now?
താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഭേദമുണ്ടോ?


'എന്ത് പറ്റി?' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
What happens?
What happened?
How happened?
When happened?
നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി തോന്നുന്നുണ്ടോ (ഭേദമുണ്ടോ)?
  • feels
  • feeling
  • you
  • any better
  • do
  • are
  നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്?
  • do
  • how
  • feeling
  • now
  • are
  • you
  'എനിക്കിപ്പോൾ ഭേദമുണ്ട് ' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  I am feel better
  I do feeling better
  I will feel better
  I am feeling better
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  I am ______
  not feel
  don't feel
  not feeling
  'എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സുഖം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  I am still feeling a bit under the weather
  I am still feel a bit under the weather
  I do still feeling a bit under the weather
  I am steal feeling a bit under the weather
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
  What reason do you have for missing work for 2 days?
  നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് 2 ദിവസം ഓഫീസിൽ വന്നില്ല?


  I was sick.
  എനിക്ക് സുഖം ഇല്ലായിരുന്നു.


  Oh, what happened?
  ഓ, എന്ത് പറ്റി?


  I had a fever
  എനിക്ക് പനി ആയിരുന്നു.


  Is it any better now?
  ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട്?


  I'm still feeling under the weather.
  എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല സുഖമില്ല


  ഞാൻ എന്റെ കൈ ഒടിച്ചു
  • am
  • break
  • broke
  • my arm
  • I
  നിങ്ങളുടെ കൈ ഇപ്പോഴും വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ?
  • has
  • still
  • hurt
  • does
  • your arm
  • hurts
  ഡയലോഗ് കേൾക്കുക
  Sachin told me you broke your arm. I'm really sorry to hear that. How are you doing now?
  സച്ചിൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞു എന്ന്. അത് കേട്ടിട്ട് ദുഃഖം തോന്നി. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട്?


  Thanks. I am feeling a bit better now
  നന്ദി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അല്പം മെച്ചപെട്ടെന്നു തോന്നുന്നു


  I'm going to the store, would you like any medicine?
  ഞാൻ കടയിൽ പോകുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് ആവശ്യം ഉണ്ടോ?


  No. That's OK.
  വേണമെന്നില്ല.


  I hope you get better soon.
  നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ഭേദമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു


  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  I hope ______
  you feeling better
  you are feeling better
  you feel better
  you will felt better
  എന്റെ വയറ്റിൽ ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമാണ്
  • stomach
  • upset
  • is
  • my
  • mine
  • still
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  ______
  Hope you are get better
  Hope you are got better
  Hope you get better
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Sorry ______
  for hear that
  to hear that
  hearing to that
  to listen that
  'സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുക ' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  Take care of yourself
  Take care of your
  Take care of you
  Takes care of yourself
  ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരുന്ന് വാങ്ങണോ?
  • will
  • get you
  • some medicines
  • can
  • I
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്