કોઈ ની તબિયત પૂછતા શીખો
try Again
Tip1:hello
Lesson 102
કોઈ ની તબિયત પૂછતા શીખો
ટીપ
How are you? = તમે કેમ છો? (શું હાલ છે? )
બંને વાક્યો કોઈની તબિયત પુછવા માટે વપરાય છે, પણ How are you feeling? બોલવુ વધુ યોગ્ય છે


How are you feeling?
=

તમે કેવુ મહેસુસ કરી રહ્યા છો (તમારુ સ્વાસ્થ્ય કેવુ છે?)
Are you feeling any better?=શું તમે વધુ સારુ મહેસુસ કરો છો?
ડાયલૉગ સાંભળો
Why weren't you at the office yesterday?
તમે કાલે ઓફિસ મા કેમ નહોતા?


I wasn't feeling well.
હુ સારુ મહેસુસ નહોતી કરી રહી.


What happened?
શું થયુ?


My stomach was upset.
મારુ પેટ ખરાબ હતુ.


Are you feeling any better now?
શું તમે હવે વધુ સારુ મહેસુસ કરી રહ્યા છો?


'શું થયું?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
What happens?
What happened?
How happened?
When happened?
શું તમે હવે વધુ સારુ મહેસુસ કરી રહ્યા છો?
  • feels
  • feeling
  • you
  • any better
  • do
  • are
  હવે તમે કેવુ મહેસુસ કરી રહ્યા છો?
  • do
  • how
  • feeling
  • now
  • are
  • you
  'હું સારું મહેસુસ કરી રહ્યો છું ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
  I am feel better
  I do feeling better
  I will feel better
  I am feeling better
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I am ______
  not feel
  don't feel
  not feeling
  'હું હજુ પણ થોડું બીમાર મહેસુસ કરુ છું ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે?;
  I am still feeling a bit under the weather
  I am still feel a bit under the weather
  I do still feeling a bit under the weather
  I am steal feeling a bit under the weather
  ડાયલૉગ સાંભળો
  What reason do you have for missing work for 2 days?
  તમારું 2 દિવસ સુધી કામ થી ગાયબ રહેવાનું કારણ શું છે?


  I was sick.
  હું બિમાર હતી


  Oh, what happened?
  ઓહ, શું થયું?


  I had a fever
  મને તાવ હતો


  Is it any better now?
  શું હવે સારું છે?


  I'm still feeling under the weather.
  હું હજુ પણ સારું મહેસુસ નથી કરી રહી


  મે મારો હાથ તોડી નાખ્યો
  • am
  • break
  • broke
  • my arm
  • I
  શું તમારો હાથ હજુ પણ દુખે છે ?
  • has
  • still
  • hurt?
  • does
  • your arm
  • hurts?
  ડાયલૉગ સાંભળો
  Sachin told me you broke your arm.
  I'm really sorry to hear that.
  How are you doing now?
  સચિને મને કહ્યું હતું કે તમે તમારો હાથ તોડી નાખ્યો.
  આ સાંભળી ને દુખ થયુ.
  હવે તમે કેમ છો?


  Thanks.
  I am feeling a bit better now
  આભાર.
  હવે હુ સારુ મહેસુસ કરુ છુ.


  I'm going to the store, would you like any medicine?
  હું દુકાન પર જાઉં છુ, શું તમારે કોઇ દવા જોઇએ છે?


  No.
  That's OK.
  ના, ઠીક છે


  I hope you get better soon.
  તમે જલ્દી સારા/સાજા થઈ જાઓ એવી આશા છે.


  મિસિંગ શબ્દ પસંદ કરીને , ખાલી જગ્યા ભરો
  I hope ______
  you feeling better
  you are feeling better
  you feel better
  you will felt better
  મારુ પેટ હજુ પણ ખરાબ છે
  • stomach
  • upset
  • is
  • my
  • mine
  • still
  મિસિંગ શબ્દ પસંદ કરીને , ખાલી જગ્યા ભરો
  ______
  Hope you are get better
  Hope you are got better
  Hope you get better
  મિસિંગ શબ્દ પસંદ કરીને , ખાલી જગ્યા ભરો
  Sorry ______
  for hear that
  to hear that
  hearing to that
  to listen that
  'તમારુ ધ્યાન રાખજો ' નુ અંગ્રેજી મા અનુવાદ શું થશે?;
  Take care of yourself
  Take care of your
  Take care of you
  Takes care of yourself
  શું હુ તમારા માટે કોઇ દવા લઇ આવુ?
  • will
  • get you
  • some medicines
  • can
  • I
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ