ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା
try Again
Tip1:hello
Lesson 103
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା
ଡାଏଲଗ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ
Did you hear the good news?
କଣ ଆପଣ ଭଲ ଖବର ଟା ଶୁଣିଲେ ?


No
ନା


I got a promotion at my job.
ମତେ ମୋ ଚାକିରୀ ରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି.


Wow! Congratulations!
ବାଃ ! ଅଭିନନ୍ଦନ !


ଅଭିନନ୍ଦନ!
'ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
You are really deserve this
You are really deserved this
You really deserved this
You did really deserved this
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି.
  • happy
  • I am
  • you.
  • happiness
  • so
  • for
  'ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି.' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
  I am really exciting for you.
  I am really excitement for you.
  I am really excited to you.
  I am really excited for you.
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  Congrats ______
  on your promotion
  to your promotion
  from your promotion
  'ଏହିଟା ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ଖବର ! ଅଭିନନ୍ଦନ!' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
  This is great news. Congrats!
  This is great news. Congrates!
  This are great news. Congrats!
  This is great news. Congregations!
  ଡାଏଲଗ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ
  I got a promotion at work early this week.
  ମତେ ଏହି ସପ୍ତାହ ର ଆରମ୍ଭ ରେ କାମ ରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଲା


  Seriously? Wow
  ସତରେ ? ବହୁତ ଭଲ !


  Yes! I am really happy.
  ହଁ ! ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି.


  Congratulations on your promotion.
  ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ


  Thank you very much.
  ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ


  I am really excited for you.
  ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ


  ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ହେବାର ଶୁଣିକି ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି.
  • I am
  • that
  • very excited
  • have a baby.
  • you're going to
  • to hear
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  You're getting engaged? That ______
  is wonderful news
  wonderful news
  are wonderful news
  is wonderfully news
  ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଦିନରେ ଅଭିନନ୍ଦନ!
  • congrates
  • congrats
  • to
  • your
  • wedding day!
  • on
  ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ.
  • having
  • a baby.
  • to
  • has
  • congratulations
  • on
  'ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ନୁଆ ଚାକିରୀ ମିଳିଛି. ବହୁତ ଭଲ ଖବର!' ଏ ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
  I hearded you got a new job. That's great news!
  I heard you got a new job. That's great news!
  I heared you got a new job. That's great news!
  I heard you are get a new job. That's great news!
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ