శుభాకాంక్షలు చెప్పడం
try Again
Tip1:hello
Lesson 103
శుభాకాంక్షలు చెప్పడం
Congrats!=శుభాకాంక్షలు!
డైలాగ్ వినండి
Did you hear the good news?
మీరు ఈ శుభవార్త విన్నారా?


No
లేదు


I got a promotion at my job.
నా ఉద్యోగం లో ప్రమోషన్ వచ్చింది


Wow! Congratulations!
అవునా! శుభాకాంక్షలు.


శుభాకాంక్షలు
'మీరు నిజంగా దీనికి అర్హులే.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
You are really deserve this
You are really deserved this
You really deserved this
You did really deserved this
నేను మీ పట్ల చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను.
  • happy
  • I am
  • you
  • happiness
  • so
  • for
  'నేను మీ గురించి చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  I am really exciting for you.
  I am really excitement for you.
  I am really excited to you.
  I am really excited for you.
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  Congrats ______
  on your promotion
  to your promotion
  from your promotion
  'ఇది చాలా మంచి విషయం! శుభాకాంక్షలు!' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  This is great news. Congrats!
  This is great news. Congrates!
  This are great news. Congrats!
  This is great news. Congregations!
  డైలాగ్ వినండి
  I got a promotion at work early this week.
  నాకు ఈ వారం ప్రారంభంలో పనిలో ప్రమోషన్ వచ్చింది.


  Seriously? Wow
  నిజంగా? చాలా మంచిది!


  Yes! I am really happy.
  అవును! నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను.


  Congratulations on your promotion.
  మీ ప్రమోషన్ కై అభినందనలు.


  Thank you very much.
  చాలా ధన్యవాదాలు.


  I am really excited for you.
  నేను మీకోసం నిజంగా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను.


  మీకు శిశువు పుట్టబోతుందని విని నేను చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాను.
  • I am
  • that
  • very excited
  • have a baby
  • you're going to
  • to hear
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
  You're getting engaged? That ______
  is wonderful news
  wonderful news
  are wonderful news
  is wonderfully news
  మీ పెళ్లి రోజుకి శుభాకాంక్షలు!
  • congrates
  • congrats
  • to
  • your
  • wedding day
  • on
  బిడ్డ పుట్టినందుకు శుభాకాంక్షలు
  • having
  • a baby
  • to
  • has
  • congratulations
  • on
  'మీకు ఒక కొత్త ఉద్యోగం వచ్చిందని విన్నాను, అది చాలా మంచి వార్త!' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  I hearded you got a new job. That's great news!
  I heard you got a new job. That's great news!
  I heared you got a new job. That's great news!
  I heard you are get a new job. That's great news!
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం