अभिनंदन करणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 103
अभिनंदन करणे
संवाद ऐका
Did you hear the good news?
काय आपण चांगली बातमी ऐकली?


No
नाही


I got a promotion at my job.
मला माझ्या नोकरीत बढती मिळाली आहे


Wow! Congratulations!
वाह! अभिनंदन!


अभिनंदन
'आपण वास्तविक याला पात्र होता.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
You are really deserve this
You are really deserved this
You really deserved this
You did really deserved this
मी आपल्यासाठी खूप आनंदी आहे
  • happy
  • I am
  • you
  • happiness
  • so
  • for
  'मी आपल्यासाठी खूप उत्साही आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I am really exciting for you.
  I am really excitement for you.
  I am really excited to you.
  I am really excited for you.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Congrats ______
  on your promotion
  to your promotion
  from your promotion
  'हि खूप चांगली बातमी आहे! अभिनंदन!' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  This is great news. Congrats!
  This is great news. Congrates!
  This are great news. Congrats!
  This is great news. Congregations!
  संवाद ऐका
  I got a promotion at work early this week.
  मला या आठवड्याच्या सुरुवातीला कामामध्ये पदोन्नती मिळाली


  Seriously? Wow
  खरेच? खूप छान!


  Yes! I am really happy.
  हो! मी खूप आनंदी आहे.


  Congratulations on your promotion.
  आपल्या पदोन्नती वर अभिनंदन.


  Thank you very much.
  आभारी आहे.


  I am really excited for you.
  मी आपल्यासाठी खूप उत्साही आहे


  मी हे ऐकून फार उत्साही उत्साहित आहे कि तुला बाळ होणार आहे
  • I am
  • that
  • very excited
  • have a baby
  • you're going to
  • to hear
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  You're getting engaged? That ______
  is wonderful news
  wonderful news
  are wonderful news
  is wonderfully news
  आपल्याला लग्नाच्या दिवशी अभिनंदन!
  • congrates
  • congrats
  • to
  • your
  • wedding day
  • on
  बाळ झाल्याबद्दल अभिनंदन
  • having
  • a baby
  • to
  • has
  • congratulations
  • on
  'मी ऐकले आहे कि आपल्याला नवीन नोकरी मिळाली आहे. खूप चांगली बातमी आहे!' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I hearded you got a new job. That's great news!
  I heard you got a new job. That's great news!
  I heared you got a new job. That's great news!
  I heard you are get a new job. That's great news!
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द