Bincangkan rancangan
try Again
Tip1:hello
Lesson 105
Bincangkan rancangan
Tip
Saya tidak akan pergi ke sekolah = I will not go to school.
Will = akan, digunakan dalam ayat \'Future Tense\' untuk yang dijanjikan akan berlaku di masa depan.
=
Tip
Look at the clouds. It looks like it is going to rain. = Tengok langit itu. Ia kelihatan seperti akan hujan.
Semasa menerangkan \'akan\' yang berunsur \'intensions\' (keinginan) dan \'predictions\' (ramalan), menggunakan \'going to\'.
=
Tip
I am traveling to Kuala Lumpur this Saturday. = Saya akan melancong ke Kuala Lumpur Sabtu ini.
Ini ialah contoh ayat \'Present Continuous\' yang diwujudkan melalui kenyataan tentang sesuatu masa akan datang yang tertentu.

Contohnya: Esok saya akan datang = \'I am coming tomorrow\'. Di sini telah menyatakan sesuatu masa akan datang yang tertentu. (\'Tomorrow\' - esok), maka Kata Kerja perlu tambah \'-ing\'.
=
例:我明天会过来 = \'I am coming tomorrow\'.
这里标明了将来时态“明天” (\'tomorrow\' - 明天) ,因此动词要加 \'-ing\'
'Mereka akan tinggal di hotel.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
They will going to stay in a hotel.
They are going to stay in a hotel.
They are go to stay in a hotel.
They go to stay in a hotel.
'Saya akan balik rumah pada minggu depan.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I am coming home next week.
I going to come home next week.
I coming home next week.
I am come home next week.
'Kita akan pergi makan piza pada malam ini. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
We are coming to eat pizza tonight.
We eat pizza tonight.
We go to eat pizza tonight.
We are going to eat pizza tonight.
'Adakah anda akan pergi membeli-belah esok?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Are you go shopping tomorrow?
Will you are go shopping tomorrow?
Are you going shopping tomorrow?
Do you going shopping tomorrow?
'Saya merancang untuk belajar sepanjang hari.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I am going to study all day.
I go to study all day.
I will going to study all day.
I goes to study all day.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Fatimah ______
is go to be
is going to be
is will be
is going to
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
It is ______
rains
rained
going to rain
going to raining
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
What ______
will you doing
is you doing
can you doing
are you doing
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Ahmad ______
will going to
has go to
is going to
is go to
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
will going to
am going to
go to
am go to
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya (sedang bersedia untuk) menelefon Siti.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Kami (merancang untuk) tidur awal hari ini.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Mereka (merancang) akan datang melawat saya.
Saya tidak (merancang) akan memberitahukan dia kebenaran.
  • the truth.
  • tell
  • I am not
  • him
  • go to
  • going to
  Mesyuarat akan bermula pada jam 10.
  • is
  • start
  • will going to
  • the meeting
  • going to
  • at ten o'clock.
  Kami akan meninggalkan ke Selangor pada malam ini.
  • Selangor
  • we can
  • we are
  • will
  • tonight.
  • leaving for
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya