Plans विषयी संभाषण
try Again
Tip1:hello
Lesson 105
Plans विषयी संभाषण
टिप
मी शाळेत जाणार नाही = I will not go to school
भविष्य काळात will चा वापर: वचने किंवा लगेच घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांसाठी केला जातो
=
टिप
Look at the clouds, looks like it is going to rain = ढगांना बघा, असे वाटते पाऊस पडणार आहे
Intentions (उद्देश) आणि predictions (भविष्यवाणी) च्या साठी 'going to' चा वापर केला जातो
=
टिप
I am traveling to Mumbai this Saturday = मी या शनिवारी मुंबईला जात आहे
Present continuous चा वापर भविष्य काळासाठी तेव्हा होतो, जेव्हा एक specific वेळ दिली गेलेली असेल
=
Eg: मी उद्या येत आहे = I am coming tomorrow

इथे भविष्य (tomorrow - उद्या) विषयी बोलले जात आहे त्यामुळे क्रियापदाच्या सोबत '-ing' लावले आहे.
'ते हॉटेल मध्ये राहणार आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
They will going to stay in a hotel
They are going to stay in a hotel
They are go to stay in a hotel
They go to stay in a hotel
'मी पुढच्या आठवड्यात घरी येत आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I am coming home next week
I going to come home next week
I coming home next week
I am come home next week
'आम्ही आज रात्री पिझ्झा खाणार आहोत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
We are coming to eat pizza tonight
We eat pizza tonight
We go to eat pizza tonight
We are going to eat pizza tonight
'काय उद्या तुम्ही खरेदीला जात आहात?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Are you go shopping tomorrow?
Will you are go shopping tomorrow?
Are you going shopping tomorrow?
Do you going shopping tomorrow?
'मी पूर्ण दिवस अभ्यास करणार आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I am going to study all day
I go to study all day
I will going to study all day
I goes to study all day
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Mohan ______
is go to be
is going to be
is will be
is going to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
It is ______
rain
rained
going to rain
going to raining
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
What ______
will you doing
is you doing
can you doing
are you doing
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Neha ______
will going to
will go to
is going to
is go to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
will going to
am going to
go to
am go to
मी नेहाला बोलावणार आहे.
आम्ही आज लवकर झोपणार आहे
ते माझ्याकडे येणार आहेत
मी त्याला खरे सांगणार नाही
  • the truth
  • tell
  • I am not
  • him
  • go to
  • going to
  सभा दहा वाजता सुरु होणार आहे
  • is
  • start
  • will going to
  • the meeting
  • going to
  • at ten o'clock
  आम्ही आज रात्री मुंबईसाठी निघत आहोत
  • for Mumbai
  • we can
  • we are
  • will
  • tonight
  • leaving
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द