ઈમેલ લખતા શીખો - leave application
try Again
Tip1:hello
Lesson 107
ઈમેલ લખતા શીખો - leave application
I wanted to=હું કરવા માંગતો હતો
apply=આવેદન / એપ્લિકેશન
I would like to=હું કરવા માંગુ છુ
request=વિનંતી/અરજી
વિનંતી/અરજી
હું રજા માટે અરજી કરવા માંગુ છુ
  • like
  • request
  • I would
  • I am
  • to
  • for a leave
  'હું રજા માટે અરજી કરવા માંગુ છુ ' નુ અંગ્રેજી મા અનુવાદ શું થશે? ;
  I want to apply for a leave
  I want to application for a leave
  I am want to apply for a leave
  I am like to apply for a leave
  ટીપ
  I have to attend a wedding = મારે એક લગ્ન મા હાજરી આપવાની છે
  જયારે પણ તમે એક જરૂરી કામ (આવશ્યકતા) અથવા એક જવાબદારી વિશે વાત કરો છો, ત્યારે Have to આવશે
  I have to go to Pune for a ceremony = મારે એક સમારંભ માટે પૂના જવાનું છે
  'મારે એક પિતરાઇ ભાઇ ના લગ્ન મા હાજરી આપવાની છે' નુ અંગ્રેજી મા અનુવાદ શું થશે?;
  I am to attend a cousin's wedding
  I go to attend a cousin's wedding
  I have to attend a cousin's wedding
  I attend a cousin's wedding
  'હું આજે ઓફિસ નહી આવી શકુ કારણ કે મને તાવ છે' નુ અંગ્રેજી મા અનુવાદ શું થશે? ;
  I can't come to the office today because I have a fever
  I don't come to the office today because I have a fever
  I am not come to the office today because I have a fever
  I do not have to come to the office today because I have a fever
  ટીપ
  =
  Dear Sir, I can't come to the office today as I have a fever. Kindly grant me a leave for today. Thank you for your consideration. Regards, Sachin
  =
  સર,
  હું આજે ઓફિસ નહી આવી શકુ કારણ કે મને તાવ છે. કૃપા કરી ને મને આજ ની રજા પ્રદાન કરો. તમારા વિચાર માટે આભાર.
  સાદર, સચિન
  ટીપ
  =
  Dear Sir, I wanted to request for a leave for three days (on December 12th, 13th, and 14th) as I have to attend my sister's wedding. I would be grateful if you would grant me this leave. Regards, Sachin
  =
  સર,
  હુ તમારી પાસે ત્રણ દિવસ ની રજા માટે વિનંતી કરવા માંગતો હતો, કારણ કે મારે મારી બહેનના લગ્ન મા હાજરી આપવાની છે. હુ આભારી રહીશ જો તમે મને રજા આપશો.
  સાદર, સચિન
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I ______
  am grateful
  would be grateful
  would be greatful
  મારે એક સમારંભ માટે મુંબઇ જવાનું છે
  • am
  • go to Mumbai
  • for
  • I
  • have to
  • a ceremony
  હુ ત્રણ દિવસ માટે રજા ની વિનંતી કરવા માગુ છુ
  • wanted to
  • for
  • for a leave
  • three days
  • I
  • request
  ટીપ
  =
  Dear Sir,
  I wanted to inform you that my father is not well and I will have to go to my village for a few days to take care of him. Kindly grant me a leave for one week. Thank you very much.
  Regards, Sachin
  =
  સર,
  હુ તમને જાણ કરવા માંગતો હતો કે મારા પિતા નુ આરોગ્ય ખરાબ છે અને મારે તેમની સાર-સંભાળ માટે થોડા દિવસ મારા ગામ જવું પડશે. કૃપા કરીને મને એક સપ્તાહની રજા પ્રદાન કરો. ખૂબ ખૂબ આભાર.
  સાદર, સચિન
  હુ તમને જાણ કરવા માંગતો હતો
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I have ______
  go to
  to go to
  go
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ