Email लेख्न सिक्नुहोस् - leave application
try Again
Tip1:hello
Lesson 107
Email लेख्न सिक्नुहोस् - leave application
I wanted to=म गर्न चाहन्थे
apply=आवेदन
I would like to=म गर्न चाहन्छु
request=अनुरोध
अनुरोध
म छुट्टीको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु.
  • like
  • request
  • I would
  • I am
  • to
  • for a leave.
  'म छुट्टीको लागि आवेदन गर्न चाहन्छु.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  I want to apply for a leave
  I want to application for a leave
  I am want to apply for a leave
  I am like to apply for a leave
  टिप
  I have to attend a wedding = मलाई एउटा विवाहमा उपस्थित हुनुछ.
  जब तपाई एउटा जरुरी काम (आवश्यकता) वा दायित्वको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसबेला Have to को प्रयोग गर्नुहोस्.
  I have to go to Patan for a ceremony = मलाई एउटा समारोहको लागि पाटन जानु छ.
  'मलाई एउटा भाई पर्नेको विवाहमा उपस्थित हुनुछ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  I am to attend a cousin's wedding
  I go to attend a cousin's wedding
  I have to attend a cousin's wedding
  I attend a cousin's wedding
  'म आज अफिस आउन सक्दिन किनभने मलाई ज्वरो छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  I can't come to office today because I have a fever
  I don't come to office today because I have a fever
  I am not come to office today because I have a fever
  I do not have to come to office today because I have a fever
  टिप
  =
  Dear Sir,
  I can't come to office today as I have a fever. Kindly grant me a leave for today. Thanks a lot for your consideration.
  Regards, Sachin
  =
  महोदय,
  म आज कार्यालय आउन सक्दिन किनभने मलाई ज्वरो छ. कृपया मलाई आज छुट्टी प्रदान गर्नुहोस्. तपाईंले विचार गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद.
  सादर, सचिन
  टिप
  =
  Dear Sir,
  I wanted to request for a leave for three days (on December 12th, 13th, and 14th) as I have to attend my sister's wedding. I would be grateful if you would grant me this leave.
  Regards, Sachin
  =
  महोदय,
  म तपाईसंग तीन दिन (डिसेम्बर 12th, 13th, and 14th) छुट्टीको अनुरोध गर्न चाहन्थे, किनभने मलाई मेरी बहिनीको विवाहमा उपस्थित हुनुछ. म आभारी हुनेछु यदि तपाईंले यो छुट्टी दिनुभएमा.
  सादर, सचिन
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  am grateful
  would be grateful
  would be greatful
  मलाई एउटा समारोहको लागि मुंबई जानुछ.
  • am
  • go to Mumbai
  • for
  • I
  • have to
  • a ceremony.
  म तीन दिन छुट्टीको अनुरोध गर्न चाहन्थे.
  • wanted to
  • for
  • for a leave
  • three days.
  • I
  • request
  टिप
  =
  Dear Sir,
  I wanted to inform you that my father is not well and I will have to go to my village for a few days to take care of him. Kindly grant me a leave for one week. Thank you very much.
  Regards, Sachin
  =
  महोदय,
  म तपाईलाई सूचित गर्न चाहन्छु की मेरो बुबाको स्वास्थ्य राम्रो छैन र मलाई उहाँको रेखदेखको लागि केही दिन आफ्नो गाउँ जानुछ. कृपया मलाई एक हप्ताको छुट्टी प्रदान गर्नुहोस्. धेरै धेरै धन्यवाद
  सादर, सचिन
  म तपाईंलाई सूचित गर्न चाहन्थे.
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I have ______
  go to
  to go to
  go
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द