Negative verbs : कृयाहरुकोको नकरात्मक रूप सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 11
Negative verbs : कृयाहरुकोको नकरात्मक रूप सिक्नुहोस्
I=
don't=होइन
speak=बोल्छु
टिप
Don't = Do + not
\'Don't\', \'Do not\' को छोटो रुप हो.
=
टिप
I don't speak English. = म अंग्रेजी बोल्दिन.
Don't मुख्य क्रिया (speak=बोल्नु) भन्दा पहिला आउछ.
=
'म अंग्रेजी बोल्दिन.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
I don't speaks English.
I English don't speak.
I don't speak English.
I am not speak English.
तपाई अंग्रेजी बोल्नु हु्न्न.
  • don't
  • speaks
  • speak
  • you
  • English.
  • are not
  डायलॉग सुन्नुहोस्
  I don't speak.
  म बोल्छु.


  You don't speak.
  तपाई बोल्नु हु्न्न.


  'हामी अंग्रेजी बोल्दैनौ.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
  I don't speak English.
  We don't speak English.
  They speak English.
  We doesn't speak English.
  डायलॉग सुन्नुहोस्
  I don't speak.
  म बोल्दिन.


  You don't speak.
  तपाई बोल्नु हुन्न.


  We don't speak.
  हामी बोल्दैनौ.


  उहाँहरु अंग्रेज़ी बोल्नु हुन्न.
  • don't
  • they
  • speak
  • you
  • English.
  • doesn't
  डायलॉग सुन्नुहोस्
  I don't speak.
  म बोल्दिन.


  You don't speak.
  तपाई बोल्नु हुन्न.


  We don't speak.
  हामी बोल्दैनौ .


  They don't speak.
  उहाँ बोल्नु हुन्न.


  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  They ______
  don't
  doesn't
  are not
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  We don't ______
  speaks
  are speak
  speak
  She=उनी
  doesn't=होइन
  speak=बोल्छिन्
  टिप
  Doesn't = does + not
  Does = गर्छ
  Not = गर्दैन
  =
  डायलॉग सुन्नुहोस्
  I don't speak.
  म बोल्दिन.


  You don't speak.
  तपाई बोल्नु हुन्न.


  We don't speak.
  हामी बोल्दैनौ.


  They don't speak.
  उनीहरु बोल्दैनन्.


  She doesn't speak.
  उनी बोल्दिनन्.


  टिप
  उनी बोल्दिनन् = She doesn't speak
  गर्दैन
  She doesn't speaks

  गर्दैन
  She don't speak
  =
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  She doesn't ______
  speaks
  are speak
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  She ______
  don't
  doesn't
  ऊ अंग्रेज़ी बोल्दैन.
  • doesn't
  • he
  • speak
  • speaks
  • English.
  • is not
  अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
  तपाई अंग्रेजी बोल्नु हुन्न.
  अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
  उहाँहरु नेपाली बोल्नु हुन्न.
  डायलाँग सुन्नुहोस्
  I don't speak.
  म बोल्दिन.


  You don't speak.
  तपाई बोल्नु हुन्न.


  We don't speak.
  हामी बोल्दैनौं ।


  They don't speak.
  उनीहरु बोल्दैनन.


  She doesn't speak.
  उनी बोल्दिनन्.


  He doesn't speak.
  ऊ बोल्दैन.


  It doesn't speak.
  यो बोल्दैन.


  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  I don't ______
  eats
  drinks
  eat
  ऊ पानी पिउदैन.
  • don't
  • he
  • doesn't
  • water.
  • drink
  • drinks
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  They don't ______
  drink
  drinks
  are drink
  अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
  हामी ब्रेड खादैनौं.
  ऊ नाच्दैन.
  • don't
  • she
  • dances.
  • dance.
  • doesn't
  • do
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  I don't ______
  dances
  am dance
  dance
  I=
  am=हो
  not=होइन
  टिप
  I am American. = म अमेरिकन हो.
  I am not American. = म अमेरिकन होइन.
  जब कुनै पनि वाक्यमा क्रिया छैन, भने 'do/don't' लगाउन जरुरी हुंदैन. केवल 'not' लगाएर नकारात्मक रुप बन्न जान्छ.
  She=उनी
  is=
  not=होइन
  टिप
  She is pretty. = उनी सुन्दर छिन्.
  She is not pretty. = उनी सुन्दर छैनन्.
  She is don't pretty भनिन्दैन.
  He=
  is=हो
  not=होईन
  my=मेरो
  टिप
  He is my friend. = ऊ मेरो साथी हो.
  He is not my friend. = ऊ मेरो साथी होइन.
  'उ मेरो साथी होइन.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
  He doesn't my friend.
  He is not my friend.
  She don't is my friend.
  He don't is my friend.
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस.
  He is ______
  not
  doesn't
  don't
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  They ______
  are
  do
  ऊ मेरो साथी होइन.
  • don't
  • he
  • is
  • not
  • friend.
  • my
  अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
  उनी मेरो साथी होइन.
  They=उहाँहरु
  are=हो
  not=होईन
  from=बाट
  टिप
  They are from . = उहाँहरु बाट हो.
  They are not from . = उहाँहरु बाट होइन.
  'उहाँहरु बाट होइन.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
  They are from .
  They from not are.
  they not from are.
  They are not from .
  'तपाई बाट हो.' को अंग्रेज़ीमा ठीक अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
  You are not from .
  I are from .
  You are from .
  They are not from .
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  You are ______
  not
  doesn't
  don't
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  We are ______
  nots
  don't
  not
  बाट होइन
  • am
  • I
  • from
  • .
  अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
  हामी नेपालबाट होइन.
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द