Negative verbs : क्रियापदांचे नकारात्मक रूप शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 11
Negative verbs : क्रियापदांचे नकारात्मक रूप शिका
I=मी
don't=नाही
speak=बोलतो/बोलते
टिप
Don't = Do + not
\'Don't\' \'Do not\' चे संक्षिप्त रूप आहे
=
टिप
I don't speak English = मी इंग्रजी बोलत नाही
Don't मुख्य क्रियापद (speak=बोलणे) च्या आधी येते
=
'मी इंग्रजी बोलत नाही' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
I don't speaks English
I English don't speak
I don't speak English
I am not speak English
आपण इंग्रजी बोलत नाही
  • don't
  • speaks
  • speak
  • you
  • English
  • are not
  ऐका
  I don't speak
  मी इंग्रजी बोलत नाही


  You don't speak
  आपण बोलत नाही


  'आम्ही इंग्रजी बोलत नाही' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  I don't speak English
  We don't speak English
  They speak English
  We doesn't speak English
  ऐका
  I don't speak
  मी बोलत नाही


  You don't speak
  आपण बोलत नाही


  We don't speak
  आम्ही बोलत नाही


  ते इंग्रजी बोलत नाहीत
  • don't
  • they
  • speak
  • you
  • English
  • doesn't
  ऐका
  I don't speak
  मी बोलत नाही


  You don't speak
  आपण बोलत नाही


  We don't speak
  आम्ही बोलत नाही


  They don't speak
  ते बोलत नाहीत


  योग्य शब्द निवडा
  They ______
  don't
  doesn't
  are not
  योग्य शब्द निवडा
  We don't ______
  speaks
  are speak
  speak
  She=ती
  doesn't=नाही
  speak=बोलत
  टिप
  Doesn't = Does + not
  Does = करतो

  Not = नाही
  =
  ऐका
  I don't speak
  मी बोलत नाही


  You don't speak
  आपण बोलत नाही


  We don't speak
  आम्ही बोलत नाही


  They don't speak
  ते बोलत नाही


  She doesn't speak
  ती बोलत नाही


  टिप
  ती बोलत नाही = She doesn't speak
  असे नाही कि
  She doesn't speaks

  असेही नाही कि
  She don't speak
  =
  योग्य शब्द निवडा
  She doesn't ______
  speaks
  are speak
  योग्य शब्द निवडा
  She ______
  don't
  doesn't
  तो इंग्रजी बोलत नाही
  • doesn't
  • he
  • speak
  • speaks
  • English
  • is not
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  आपण इंग्रजी बोलत नाही
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  ते हिंदी बोलत नाहीत
  ऐका
  I don't speak
  मी बोलत नाही


  You don't speak
  आपण बोलत नाही


  We don't speak
  आम्ही बोलत नाही


  They don't speak
  ते बोलत नाहीत


  She doesn't speak
  ती बोलत नाही


  He doesn't speak
  तो बोलत नाही


  It doesn't speak
  हे बोलत नाही


  योग्य शब्द निवडा
  I don't ______
  eats
  drinks
  eat
  तो पाणी पीत नाही
  • don't
  • he
  • doesn't
  • water
  • drink
  • drinks
  योग्य शब्द निवडा
  They don't ______
  drink
  drinks
  are drink
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  आम्ही ब्रेड खात नाही
  ती नृत्य करत नाही
  • don't
  • she
  • dances
  • dance
  • doesn't
  • do
  योग्य शब्द निवडा
  I don't ______
  dances
  am dance
  dance
  I=मी
  am=आहे
  not=नाही
  टिप
  I am American = मी अमेरिकन आहे
  I am not American = मी अमेरिकन नाही
  जर एखाद्या वाक्यात क्रियापद नसेल, तर 'do/don't' लावण्याची गरज नाही. फक्त 'not' लावून नकारात्मक रूप बनते.
  She=ती
  is=आहे
  not=नाही
  टिप
  She is pretty = ती सुंदर आहे
  She is not pretty = ती सुंदर नाही
  She is don't pretty बोलत नाहीत
  He=तो
  is=आहे
  not=नाही
  my=माझा
  टिप
  He is my friend = तो माझा मित्र आहे
  He is not my friend = तो माझा मित्र नाही
  'तो माझा मित्र नाही' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  He doesn't my friend
  He is not my friend
  She don't is my friend
  He don't is my friend
  योग्य शब्द निवडा
  He is ______
  not
  doesn't
  don't
  योग्य शब्द निवडा
  They ______
  are
  do
  तो माझा मित्र नाही
  • don't
  • he
  • is
  • not
  • friend
  • my
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  ती माझी मैत्रीण नाही
  They=ते
  are=आहेत
  not=नाही
  from=मधून
  टिप
  They are from India = ते भारतामधून आहेत
  They are not from India = ते भारतामधून नाहीत
  'ते भारतामधून नाहीत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  They are from India.
  They India from not are.
  India they not from are.
  They are not from India.
  'आपण भारतामधून नाहीत' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  You are not from India.
  I are from India.
  You are from India.
  They are not from India.
  योग्य शब्द निवडा
  You are ______
  not
  doesn't
  don't
  योग्य शब्द निवडा
  We are ______
  nots
  don't
  not
  मी भारतामधून नाही
  • am
  • I
  • not
  • India
  • from
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  आम्ही भारतामधून नाही
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द