At, to, in, on - prepositions of place
try Again
Tip1:hello
Lesson 110
At, to, in, on - prepositions of place
टिप
=
At चा वापर कोणत्याही व्यक्ती किंवा object च्या जागी (point of location) दर्शविण्यासाठी केला जातो.
Eg: मी नऊ वाजता स्थानकावर पोहोचेन = I will be at the station at 9 o'clock
=
On चा वापर तेव्हा होतो जेव्हा एखाधी व्यक्ती किंवा वस्तू कोणत्याही पृष्ठभागावर असेल (Eg: On the table)

In तेव्हा होतो जेव्हा एखाधी व्यक्ती किंवा वस्तू कोणतेही शहर, देश, चार भिंती, किंवा डब्यामध्ये असेल (Eg: in New York)
टिप
I am in Delhi = मी दिल्लीत आहे (स्थिरता)
In आणि at दोन्ही स्थिरता दर्शवितात. तर 'To' चा वापर movement दर्शविण्यासाठी केला जातो.
Eg: I am going to China, I go to work, I drove to Delhi
I am going to Delhi = मी दिल्लीला जात आहे (अभिसरण)
'नेहा दिल्ली विश्वविद्यालयात शिकत आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Neha is studying at Delhi University
Neha is studying to Delhi University
Neha is studying for Delhi University
Neha is studying on Delhi University
'आपण माझ्या घरी येऊ शकता' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
You can come from my place
You can come to my place
You can come in my place
You can come on my place
'आम्ही आमच्या हॉटेलात 5 वाजता पोहोचलो' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
We arrived on our hotel at 5 o'clock
We arrived at our hotel at 5 o'clock
We arrived from our hotel at 5 o'clock
We arrived to our hotel at 5 o'clock
'टोनी ला मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयात पाठवले गेले' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Tony was sent on the head teacher's office
Tony was sent from the head teacher's office
Tony was sent at the head teacher's office
Tony was sent to the head teacher's office
'तो माझ्या घरी आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
He is on my place
He is at my place
He is in my place
He is to my place
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You can buy shoes ______
at
on
to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Don't forget to send a postcard ______
on
at
in
to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Do you usually walk ______
at
in
to
on
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Raman was staying ______
at
to
on
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
There was a table ______
to
in
for
at
आम्ही शाळेत जातो
आम्ही इटलीला जात आहोत
टिप
I'm home = मी घरी आहे
अमेरिकन इंग्रजीत 'home' च्या आधी बऱ्याचदा 'at' लागत नाही
=
टिप
I visited China last summer =
Visit, call वैगेरेंच्या सोबत to लागत नाही
=
I called my grandmother
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द