Connectors (And, But, Or)
try Again
Tip1:hello
Lesson 111
Connectors (And, But, Or)
टिप
=
संयोजक (Connectors) त्यो शब्द हो जसले दुई वाक्यहरूलाई जोड्छ And, But र Or connectors हो.
=
And connector को प्रयोग दुई समान विचारको वाक्यहरूको जोड्नको लागि गरिन्छ.
Eg: It's very sunny today and the sky is blue = आज धेरै घाम छ र आकाश निलो छ.
'हामी भलिबल र बास्केटबल खेल्छौं. ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
We play volleyball and basketball
We play volleyball or basketball
We play volleyball but basketball
We play volleyball so basketball
'म पौड्न जान्छु र योगा गर्छु.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
I go swimming or do yoga
I go swimming so do yoga
I go swimming and do yoga
I go swimming but do yoga
टिप
I can speak Nepali but I can't speak English = म नेपाली बोल्न सक्छु तर म अंग्रेजी बोल्न सक्दिन.
But connector को प्रयोग दुई परस्पर विरोधी विचारहरुको वाक्यहरूलाई जोड्न गरिन्छ.
=
'म गाडी चलाउन सक्छु तर पौडन सक्दिन.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
I can drive or I can't swim
I can drive but I can't swim
I can drive and I can't swim
I can drive so I can't swim
'मलाई टेनिस खेल्न मनपर्छ तर हेर्न मनपर्दैन.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
I like to play tennis and I don't like watching it
I like to play tennis so I don't like watching it
I like to play tennis or I don't like watching it
I like to play tennis but I don't like watching it
टिप
Would you like to have pasta or pizza? = तपाई पास्ता खान मनपराउनु हुन्छ वा पिज्जा?
Or connector को प्रयोग वाक्यहरूमा विकल्प दिने बेलामा गरिन्छ. यहाँ पास्ताको बाहेक पिज्जाको पनि विकल्प दिएको छ त्यसैले 'or' को प्रयोग गरिन्छ.
=
'के तपाई घरमा बस्न चाहनु हुन्छ वा बाहिर जान चाहनु हुन्छ?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
Would you like to stay at home so go out?
Would you like to stay at home but go out?
Would you like to stay at home and go out?
Would you like to stay at home or go out?
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I can't speak Spanish, ______
and
but
or
so
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I have got 2 brothers ______
and
but
or
so
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Are you married? ______
and
but
or
so
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I enjoy watching T.V. ______
and
but
or
so
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Are you right handed ______
and
but
or
so
मोहन ५५ वर्षको हो तर उ एकदम जवान देखिन्छ.
  • 55 years old
  • he looks
  • and
  • Mohan is
  • but
  • quite young.
  तपाईलाई क्रिकेट धेरै मनपर्छ कि हकी?
  • like
  • or
  • and
  • Do you
  • Cricket more
  • Hockey?
  मलाई बर्गर मनपर्छ तर मेरो भाईलाई मनपर्दैन.
  • burgers
  • doesn't like them.
  • and
  • my brother
  • I like
  • but
  हाम्रो घर छ तर कार छैन.
  • a house
  • don't have
  • and
  • we have
  • a car.
  • but we
  उनी घर आउदै छिन् कि बाहिर जान्दै छिन्?
  • or
  • but
  • is she
  • going out?
  • and
  • coming home
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द